Reklamy
Biznes

Zaległości Polaków rosną coraz szybciej

Zgodnie z najnowszym raportem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. „InfoDług Czerwiec 2016” łączna kwota zaległych płatności Polaków na koniec marca bieżącego roku wyniosła 44,65 miliarda złotych, co oznacza ponad 10 procentowy wzrost przeterminowanych zaległości względem stanu na koniec sierpnia ubiegłego roku.

W ostatnich miesiącach można zaobserwować również dynamicznywzrost liczby niesolidnych dłużników zgłoszonych do rejestrów BIG oraz BIK, których w pierwszym kwartale 2016 roku przybyło aż 90 tysięcy, przy wzroście o niecałe 80 tysięcy w poprzednich 5 miesiącach.

kwota

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BIG InfoMonitor S.A.

Jak donoszą analitycy BIG InfoMonitor S.A. ten dynamiczny wzrost puli zaległości oraz liczby dłużników nie wynika z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa, a jedynie rosnącej wśródwierzycieli świadomości o możliwości skutecznego ściągania swoich należności poprzez zgłaszanie nierzetelnych dłużników do Biur Informacji Gospodarczej. Ten wzrost świadomości podmiotów zainteresowanych szybszym odzyskiwaniem długów, połączony ze zmianami prawnymi, które zaszły w Polsce w ostatnich miesiącach, przyczyniły się do 10 procentowego wzrostu liczby firm i instytucji inicjujących swoją współpracę w zakresie przekazywania danych o dłużnikach do BIG InfoMonitor w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Wspomniane zmiany w zapisach prawnych przełożyły się w szczególności na wzrost przeterminowanych zaległości oraz liczby dłużników w segmencie zobowiązań pozakredytowych. Nowe regulacje od połowy 2015 roku narzucają na sądy obowiązek zgłaszania do rejestrów dłużników osoby i firmy uchylające się od płacenia kosztów sądowych, grzywien i innych tego typu obciążeń. Z kolei podobne regulacje zobowiązują od niedawna gminy do przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych, za których samorządy wypłacają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Szczególnie istotny okazał się wpływ zmian w obrębie gmin, których efektem był wzrost liczby zgłoszonych dłużników alimentacyjnych o 33,5 tysiąca osób oraz wzrost kwoty zaległości z tego tytułu o 1,2 mld złotych na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy 2016 roku. Opisane zmiany przyczyniły się istotnie do obserwowanej od pewnego czasu tendencji polegającej na dynamicznym wzroście nominalnej wartości zobowiązań pozakredytowych, a co za tym idzie zwiększenia ich udziału w strukturze zobowiązań ogółem (od sierpnia 2015 roku do marca 2016 roku wartość zobowiązań pozakredytowych wzrosła o 5,89 mld zł, a ich udział o 10 punktów procentowych).

Wzrost udziału zobowiązań pozakredytowych w strukturze zaległości ogółem o 10 punktów procentowych oznacza automatycznie tożsamy spadek udziału zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Spadek ten nie wynika jednak wyłącznie z szybkiego przyrostu nominału zobowiązań pozakredytowych. W okresie ostatnich 7 miesięcy wzrostowi zobowiązań pozakredytowych o blisko 6 mld złotych towarzyszył spadek sumy zobowiązań kredytowych Polaków o ponad 1,6 mld złotych. Poprawa w tym segmencie podyktowana jest dwoma czynnikami. Po pierwsze kredyty udzielane w ostatnich latach cechują się zdecydowanie wyższą jakością i niskimodsetkiem pozycji zagrożonych. Po drugie wprowadzenie podatku od aktywów zachęciło banki do bardziej aktywnej wyprzedaży niepracujących portfeli kredytowych do firm i funduszy zajmujących się ich późniejszą windykacją, co zwiększa skuteczność odzyskiwania zaległych kwot, a tym samym zmniejsza saldo zaległości kredytowych ogółem.

Analizując źródła obserwowanych tendencji, a w szczególności ich stosunkowo „młody” charakter należy oczekiwać, że w kolejnych okresach będziemy obserwować dalszy wzrost kwoty zaległości Polaków z jednoczesnym zmniejszaniem rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami kredytowymi i pozostałymi.

Adrian Gabzdyl
Time Asset Management S.A.

Reklamy