Reklamy
Biznes

Znaczny wzrost sprzedaży i zysku

015 był bardzo dobrym rokiem dla naszej firmy. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zysków, zysku na akcję i kwoty proponowanej dywidendy. Wszystkie trzy sektory biznesowe zarejestrowały wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, a także wypracowały znacznie wyższy zysk – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. – Głównym motorem wzrostu były rynki wschodzące, które przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę tak dobrego wyniku. Na rynkach rozwiniętych również zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży.

– Mimo trudnej sytuacji gospodarczej osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, realizując z powodzeniem naszą strategię i tworząc stabilny fundament przyszłego rozwoju firmy. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji naszych celów na 2016 r. – powiedział Kasper Rorsted, podsumowując osiągnięcia firmy.

Perspektywy działalności w 2016 r.

Odnosząc się do bieżącego roku obrotowego i celów finansowych na 2016 r., Kasper Rorsted powiedział: – Utrzymywać się będą trudne warunki gospodarcze i polityczne. W związku z tym, będziemy nadal dostosowywać wewnętrzne procesy i struktury do sytuacji na rynkach, dążąc do dalszego zwiększania efektywności i konkurencyjności naszych działań. W całym roku obrotowym 2016 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 2%-4%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11%. W latach 2013-2015 skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną rósł w średnim tempie 9,7% rocznie, co pokazuje naszą determinację do osiągnięcia założonego celu, jakim jest CAGR na poziomie 10% w ramach bieżącego cyklu strategicznego – i wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2015 r.

Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2015 wyniosły 18,089 mld euro, co stanowi istotny wzrost wobec roku poprzedniego. Kursy walutowe miały korzystny wpływ na przychody ze sprzedaży – na poziomie 4,4%. Z kolei pozytywny wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 2,7%. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,0%.

Wszystkie sektory biznesowe odnotowały wysokie tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym i Henkel zwiększył swoje udziały rynkowe. W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9%. Dział Beauty Care (kosmetyki) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,1%, natomiast sprzedaż działu Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrosła w ujęciu organicznym o 2,4%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztówrestrukturyzacji) wzrósł z 2,588 mld euro do 2,923 mld euro (12,9%). Do tak pozytywnego wyniku przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe Henkel. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 2 645 mln euro w porównaniu z 2 244 mln euro w 2014 r.
W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) odnotowano poprawę o 0,4 pp, z 15,8% do 16,2%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,9 pp, do poziomu 14,6% w porównaniu z 13,7% w 2014 r.

Wynik na działalności finansowej wzrósł z poziomu -49 mln euro do -42 mln euro. Stopa opodatkowania wyniosła 24,4% i nie uległa istotnej zmianie wobec poziomu sprzed roku wynoszącego 24,3%.

Skorygowany zysk netto za rok, po odliczeniu udziałów niekontrolujących, wzrósł o 11,4%, z 1 896 mln euro do poziomu 2,112 mld euro. W ujęciu rok do roku wykazany zysk netto wzrósł o 18,4%, z 1,662 mld euro do 1,968 mld euro. Po wyłączeniu kwoty 47 mln euro, przypadającej na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 1,921 mld euro (wobec 1,628 mld euro w poprzednim roku).

Zysk skorygowany na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się względem poprzedniego roku o 11,4%, z kwoty 4,38 euro do 4,88 euro. Wykazany EPS wzrósł z 3,76 euro do poziomu 4,44 euro.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Akcjonariuszy będą rekomendować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r., podwyższenie dywidendy o 12,2% do poziomu 1,47 euro na akcję uprzywilejowaną (2014 r.: 1,31 euro), oraz o 12,4% do poziomu 1,45 euro na akcję zwykłą (2014 r.: 1,29 euro). W wypadku podwyższenia dywidendy wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 30,2%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 0,4 pp, osiągając poziom 3,8%, wobec 4,2% w roku ubiegłym.

Pozycja finansowa netto na koniec roku wyniosła 335 mln euro (31 grudnia 2014 r.: -153 mln euro).

Wyniki w podziale na segmenty biznesu

W 2015 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) z powodzeniem kontynuował korzystny trend rentownego wzrostu notowany w poprzednich latach. Sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się o 4,9% w stosunku do poprzedniego roku, co jest wynikiem znacznie lepszym od wyników odnośnych rynków. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży uległy poprawie o 11,0%, do kwoty 5,137 mld euro, po raz pierwszy przekraczając próg 5 mld euro.

Silny wzrost na rynkach wschodzących pozostał istotnym czynnikiem napędzającym dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym w 2015 r. Bardzo duże stopy wzrostu zanotowano także w Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii). Wzrost w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu, mimo że nadal bardzo wysoki, był jednak wolniejszy niż w roku poprzednim, ze względu na trudne warunki rynkowe.

Wyniki na rynkach rozwiniętych kształtowały się korzystnie. W Ameryce Północnej sprzedaż istotnie wzrosła, a w Europie Zachodniej utrzymała dodatnią dynamikę.

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 879 mln euro, co oznacza znaczną poprawę, o 17,4%. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,9 pp, do 17,1%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł aż o 27,8%, z 615 mln euro do kwoty 786 mln euro.

Dział Beauty Care (kosmetyki) w roku obrotowym 2015 utrzymał trend wzrostowy z lat poprzednich. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu sprzedaży na odnośnych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 8,1%, do 3,833 mld euro.

W ujęciu regionalnym, dobre wyniki odnotowano na rynkach wschodzących. Szczególnie wysoki wzrost miał miejsce na rynkach wchodzących Azji (z wyłączeniem Japonii), co należy przypisać udanej ekspansji na rynku chińskim. Stopa wzrostu w regionie Ameryki Łacińskiej osiągnęła poziom dwucyfrowy. Kontynuacja notowanego od kilu lat rozwoju w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu również zaowocowała wysoką stopą wzrostu. Silny wzrost odnotowano także w Europie Wschodniej.

Na rynkach rozwiniętych utrzymuje się silna konkurencja szczególnie pod względem cen skali działańpromocyjnych. W tym trudnym otoczeniu biznesowym przychody ze sprzedaży segmentu obniżyły się nieco w stosunku do zeszłorocznego poziomu, głównie w wyniku sytuacji w Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej, mimo nasilonej konkurencji, odnotowano znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyższy niż rok wcześniej skorygowany zysk operacyjny na poziomie 610 mln euro (wzrost o 12,2%) był najlepszym wynikiem w historii działu kosmetyków. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,6 pp, do 15,9%. Wykazany zysk operacyjny okazał się lepszy o 33,3%, osiągając poziom 561 mln euro.

Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował dobry wynik pod względem wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym − 2,4%, co odpowiadało dynamice wzrostu rynku. Nominalnie wartość sprzedaży zwiększyła się o 10,6%, do 8,992 mld euro, z poziomu 8,127 mld euro w roku poprzednim.

W ujęciu organicznym zanotowano dynamiczne wzrosty sprzedaży działu na rynkach wschodzących, szczególnie w Ameryce Łacińskiej,. Silny wzrost sprzedaży odnotowano także w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu i w Europie Wschodniej, mimo utrzymującej się trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Korzystne tendencje sprzedażowe zaobserwowano także na rynkach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Na rynkach rozwiniętych, wyniki sprzedaży były, ogólnie rzecz biorąc, zadowalające, szczególnie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Dobre wyniki wypracowane zostały także w regionie Azji i Pacyfiku.

Skorygowany zysk operacyjny zwiększył o 9,4%, osiągając poziom 1,534 mld euro, co stanowi najlepszy wynik w dotychczasowej działalności działu. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 17,1%, kształtując się nieco poniżej wysokiego poziomu odnotowanego w roku poprzednim. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 8,7%, do 1,462 mld euro.

Wyniki w podziale na regiony

W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się nadal bardzo silną konkurencją, przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,6%, do 6,045 mld euro. W ujęciu organicznym odnotowano niewielki spadek przychodów o 0,3%. Dobre wyniki w takich krajach, jak Francja czy Wielka Brytania nie były w stanie w pełni zrekompensować spadków odnotowanych w Szwajcarii i krajach północnoeuropejskich. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej, które ukształtowały się na poziomie 2,695 mld euro, były niższe niż w poprzednim roku ze względu na znaczne osłabienie rubla i innych walut krajów regionu. Jednocześnie w ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła, o 7,3%, głównie dzięki rozwojowi działalności w Rosji i Turcji. Pomimo niestabilnej sytuacji politycznej i społecznej w niektórych krajach tej części świata, sprzedaż w Afryce i na Bliskim Wschodzie wzrosła nominalnie o 17,3%, do 1,329 mld euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnął poziom 6,8%, przy znacznym wkładzie każdego z segmentów działalności.

W regionie Ameryki Północnej odnotowano istotny wzrost przychodów ze sprzedaży, o 26,5% do 3,648 mld euro, głównie za sprawą korzystnego kształtowania się kursów walutowych oraz przejęć dokonanych w 2014 r. Także w ujęciu organicznym w regionie nastąpił znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, na poziomie 2,3%. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż zwiększyła się o 7,9%, do 1,110 mld euro, a jej wzrost w ujęciu organicznym sięgnął 8,8%, przy czym szczególnie wysoki udział miał w nim Meksyk. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wyniosły 3,134 mld euro, co oznacza znaczny, 17,1-procentowy wzrost rok do roku. Mimo spowolnienia wzrostu w Chinach, w ujęciu organicznym sprzedaż w tym regionie zwiększyła się o 2,5%.

Przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) znacznie się poprawiły w porównaniu z poprzednim rokiem, o 6,2%, osiągając poziom 7,797 mld euro. Dynamikę organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 5,9% osiągnięto dzięki wyższym przychodom we wszystkich segmentach biznesowych. Rynki wschodzące miały po raz kolejny ponadprzeciętny wpływ na odnotowane wyniki pod względem wzrostu w ujęciu organicznym. Z uwagi na wpływ kursów wymiany, udział sprzedaży na rynkach wschodzących nieco się obniżył, do poziomu 43%. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła do 10,164 mld euro, czyli o 0,7%.

Wyniki działalności w czwartym kwartale 2015 r.

W czwartym kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 6%, tj. z poziomu 4,126 mld euro do 4,374 mld euro. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ten wyniósł 2,9%. Skorygowany zysk operacyjny z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji wzrósł z 602 mln euro do 670 mln euro (11,3%). Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 444 mln euro do 616 mln euro (39%).

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) uległa poprawie o 0,7 pp, z 14.6% do 15,3%. Wykazana rentowność sprzedaży wzrosła o 3,3 pp, z 10,8% do 14,1%. Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wzrósł o 9,8% wobec poprzedniego roku, z 437 mln euro do poziomu 480 mln euro. Wykazany zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 48,7%, z 310 mln euro do 461 mln euro. Po odjęciu 15 mln euro zysku przypadającego na udziały niekontrolujące, zysk netto wyniósł 446 mln euro (wobec 298 mln euro w porównywalnym kwartale poprzedniego roku). Zysk skorygowany na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się względem poprzedniego roku o 9,9%, z kwoty 1,01 euro do 1,11 euro. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku wykazany zysk na akcję wzrósł o 49,3%, z 0,69 euro do 1,03 euro.

Postępy w realizacji strategii

W roku obrotowym 2015 Henkel osiągnął znaczne postępy we wdrażaniu wszystkich czterech priorytetowych celów strategii do 2016 r. Te cele to: Outperform: zdystansować konkurencję, Globalize: działać globalnie, Simplify: upraszczać procesy oraz Inspire: budować silny międzynarodowy zespół.

Outperform: zdystansować konkurencję

W 2015 r. Henkel podejmował dalsze działania mające na celu umocnienie pozycji głównych marek. Łączne przychody ze sprzedaży produktów Persil, Schwarzkopf i Loctite wyniosły 5,9 mld euro. Udział przychodów ze sprzedaży 10 głównych marek Henkel wzrósł z 59% do 61%, przekraczając założony na 2016 r. cel na poziomie 60%. Do tak dużego wzrostu przyczyniły się innowacje, inwestycje w wartość marki i wejście na nowe rynki. W obu działach dóbr konsumenckich (sektory Laundry & Home Care oraz Beauty Care) ponad 45% przychodów ze sprzedaży pochodziło  z produktów wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich trzech lat. Z kolei w dziale Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) produkty obecne na rynku nie dłużej niż pięć lat były źródłem ok. 30% przychodów ze sprzedaży. W 2015 r. stabilne relacje z głównymi klientami z sektorów handlu detalicznego i przemysłu pozwoliły nam zwiększyć ich udział w strukturze przychodów.

Równolegle do wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej Henkel wskazał cyfryzację jako kluczowy element sukcesu firmy w przyszłości oraz podjął szereg działań mających na celu uwzględnienie tego aspektu we wszystkich wymiarach działalności i procesach biznesowych. Ponadto w 2015 r. Henkel w dalszym ciągu rozwijał ustandaryzowane, cyfrowe platformy zarządzania biznesem. Firma usprawniła także cyfrowe narzędzia służące komunikacji wewnętrznej i lepszej współpracy z klientami.


Globalize: działać globalnie

Udział rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży w 2015 r. spadł nieznacznie w ujęciu rok do roku i wyniósł 43%. Do zmiany tej przyczyniło się przede wszystkim osłabienie kursów walut krajów z tego regionu. Po uwzględnieniu różnic kursowych, rynki wschodzące miały ponownie największy udział we wzroście przychodów Henkel, który będzie w dalszym ciągu wzmacniał swoją obecność  na tych rynkach.

Na rynkach rozwiniętych Henkel umocnił swoją pozycję lidera. Ważnym wydarzeniem w 2015 r. był sukces dwóch flagowych marek Henkla (Persil i Schwarzkopf) po wprowadzeniu ich na rynek detaliczny w Stanach Zjednoczonych, co umożliwiło firmie powrót na ścieżkę wzrostu i przyczyniło się do poprawy jej wyników na jej największym rynku.

Simplify: upraszczać procesy

Henkel dąży do ciągłego upraszczania procesów, co ma na celu osiągnięcie doskonałości operacyjnej, podniesienie efektywności i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. W 2015 Henkel znacząco usprawnił model biznesowego działania w oparciu o poprawę standaryzacji, cyfryzację i szybkości procesów. Ponadto Henkel założył nowy podmiot organizacyjny, który będzie odpowiadać za zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i za działania zakupowe dla wszystkich sektorów biznesowych. Do końca 2015 r. liczba pracowników zatrudnionych w sześciu centrach usług wspólnych Henkla, zlokalizowanych na całym świecie, wzrosła do ponad 3000 osób. Centra te odpowiadają za realizację kluczowych procesów w ramach globalnej działalności spółki.

Inspire: budować silny międzynarodowy zespół

Dobre wyniki opierają się na przejrzystej strategii i silnym międzynarodowym zespole. Aby odnieść sukces w wysoce zmiennym i złożonym środowisku biznesowym, Henkel potrzebuje silnych liderów, wobec czego firma nieustannie dąży do doskonalenia swojego zespołu kierowniczego. Henkel daje pracownikom szereg różnorodnych możliwości rozwoju, zarówno w ramach bieżących szkoleń na stanowisku pracy, jak i w Henkel Global Academy. Jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy jest zróżnicowana kadra, tworzona przez ludzi wywodzących się z różnych kultur i posiadających różne doświadczenia zawodowe. Dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania różnorodnością Henkel poczynił w tym zakresie znaczące postępy w okresie ostatnich kilku lat. W 2015 r. 55% pracowników spółki było zatrudnionych na rynkach wschodzących, a udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosił ok. 33%.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2016 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2016 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 2% a 4%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z sektorów biznesowych firmy. Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Oczekiwany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu ok. 16,5%. Skorygowana rentowność sprzedaży w poszczególnych sektorach biznesowych powinna kształtować się na ubiegłorocznym poziomie lub powyżej tego poziomu. Zgodnie z oczekiwaniami firmy, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.

Henkel Polska

Reklamy