Reklamy
Finanse

BEST z wyraźnym wzrostem spłat z wierzytelności, inwestuje w nowe portfele i składa w KNF prospekt dla drugiego programu emisji obligacji

W I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały niemal 85 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartościnominalnej ponad 520 mln zł. To o odpowiednio 31% i 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności wyniosły w I półroczu br. prawie 112 mln zł, z czego na Grupę BEST przypada 87,4 mln zł, co jest o 35% lepszym wynikiem niż przed rokiem.

BEST złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Grupa zamierza kontynuować dynamiczny rozwój, a pieniądze na dalsze inwestycje będą pochodzić m.in. z emisji obligacji.

– Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęliśmy intensywne prace nad uruchomieniem drugiego programupublicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W tym tygodniu złożyliśmy prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Dynamicznie rosnące wyniki są najlepszym dowodem na to, że potrafimy efektywnie wykorzystać pieniądze od inwestorów, umacniając wizerunek Grupy BEST jako pożądanego i wiarygodnego emitenta obligacji korporacyjnych. Liczymy, że powtórzymy sukces naszego pierwszego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego w ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy łącznie 300 mln zł, a część oferowanych serii obligacji sprzedawała się praktycznie „na pniu”. Zamierzamy kontynuować strategię zakładającą rozwój działalności m.in. poprzez wzrost inwestycji w portfele wierzytelności nieregularnych – dodał Krzysztof Borusowski.

Drugi kwartał tego roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa BEST zanotowała wyraźny wzrost kluczowych wyników operacyjnych. Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności w części przypadającej na Grupę BEST wyniosły w II kwartale br. 46,4 mln zł, czyli o 41% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Narastająco w całym I półroczu 2016 r. spłaty z portfeli wierzytelności sięgnęły 87,4 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. – Pod względem osiągniętych spłat, drugi kwartał był najlepszym w historii naszej grupy. To m.in. efekt większej skali działalności, inwestycji w nowoczesny system IT oraz wdrożenia nowych efektywnych rozwiązań i produktów z zakresu windykacji polubownej – podkreślił prezes.

Jednocześnie BEST inwestuje w nowe portfele wierzytelności nieregularnych. W I półroczu br. podmioty z grupy nabyły pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł, za cenę bliską 85 mln zł. Dla porównania, w I półroczu ubiegłego roku fundusze zarządzane przez BEST kupiły portfele o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 431 mln zł, inwestując ponad 64 mln zł.

Grupa BEST rozpoczęła publikację cyklicznych informacji o wartości nominalnej nabywanych portfeli wierzytelności oraz nakładach inwestycyjnych na ich zakup w połowie ubiegłego roku. Od teraz dane te będą uzupełniane także o informacje o łącznej wartości spłat z nabytych portfeli wierzytelności (w tym w części przypadającej na Grupę BEST) oraz o wartości godziwej portfeli wierzytelności.

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności
(mln zł)

(mln zł)

2Q 2016

2Q 2015

Zmiana r/r

1H 2016

1H 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

198,3

431,4

-54%

520,1

431,4

21%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

39,7

64,3

-38%

84,4

64,3

31%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

52,5

44,5

18%

111,7

87,7

27%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

46,4

32,8

41%

87,4

64,7

35%

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

Zarząd postanowił przy tym nie tylko rozszerzyć zakres publikowanych informacji, lecz również zwiększyć częstotliwość raportowania – z półrocznej na kwartalną. Informacje o inwestycjach w portfele wierzytelności oraz spłatach z nabytych portfeli będą odtąd przekazywane do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

– Dbając o przejrzystość i efektywność działań z zakresu relacji inwestorskich, nieustannie rozwijamy nasza politykę informacyjną, wyznaczając najlepsze rynkowe standardy. Dzięki wprowadzonym właśnie zmianom, inwestorzy będą otrzymywać więcej ważnych informacji dotyczących naszej działalności, a także z większą częstotliwością, jeszcze przed publikacją odpowiednich raportów okresowych. Jednocześnie zapewniony zostanie równy, powszechny dostęp do tych informacji – podkreślił Krzysztof Borusowski.

BEST S.A.

Reklamy