Reklamy
Finanse

BVT S.A. z zyskiem w kolejnym kwartale

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, wypracowała 231 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.259 tys. zł. Emitent kontynuuje dynamiczny rozwój po połączeniu ze spółką WindykcjaPL Sp. z o.o.

Całe pierwsze półrocze 2016 r. Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 463 tys. zł, a jej przychody netto sprzedaży wyniosły 2.416 tys. zł. Niższe przychody BVT S.A. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku były związane z większą dywersyfikacją posiadanych pakietów wierzytelności oraz z nabyciem kolejnych pakietów wierzytelności telekomunikacyjnych, co ma swoje odzwierciedlenie w dynamice kosztów i przychodów obsługi całego posiadanego wolumenu, bowiem długość procesu windykacji jest obecnie bardziej zróżnicowana. W czerwcu br. Emitent dokonał zakupu dwóch pakietów wierzytelności pochodzących od polskiego operatora telekomunikacyjnego, których łączna wartość nominalna wynosi 1,9 mln zł. Z kolei w lipcu 2016 r. Spółka nabyła dwa pakiety wierzytelności pochodzących z sektora masowego transportu miejskiego o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 2,25 mln zł.

„Z przedstawionych danych finansowych Spółki jasno wynika, że prowadzimy stabilną politykę jej rozwoju. Kolejne zakupy są tylko i wyłącznie realizacją strategii Spółki przyjętą przez Zarząd. Spółka ma zamiar dalej rozwijać się poprzez dywersyfikację posiadanego wolumenu wierzytelności, przy jednoczesnym zapewnieniu, iż będzie to nie tylko jego zwiększenie, ale też zróżnicowanie pod względem źródeł pochodzenia.  Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w pierwszym półroczu 2016 roku Spółka zakupiła kolejne pakiety wierzytelności telekomunikacyjnych, co pociąga za sobą zmianę w dynamice kosztów i przychodów obsługi całego posiadanego wolumenu. Powyższe zróżnicowanie ma swoje odzwierciedlenie w obszarach, z jakich pochodzą wierzytelności, a tym samym w różnym czasie, jaki jest potrzebny na ich obsługę począwszy od przyjęcia od wierzyciela pierwotnego, a na spływie środków kończąc. Zarząd zakłada, że przy realizowanym do tej pory schemacie zapewniającym rzetelną kalkulację kosztów oraz przychodów z nabywanych pakietów już na etapie ich ofertowania zapewni Spółce stabilną sytuację finansową oraz spływ środków z obsługiwanych pakietów, a to z kolei pozwoli na wypracowanie zysku w nadchodzących kwartałach na zadowalającym poziomie.” – oceniaKatarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Na koniec 2 kwartału br. BVT S.A. posiadała prawie 400 tys. sztuk wierzytelności zawartych w poszczególnych pakietach. Obecnie wszystkie z zakupionych pakietów telekomunikacyjnych zostały wdrożone do realnej windykacji, co przełoży się na wyniki finansowe Spółki w 3 oraz 4 kw. 2016 r. Emitent kontynuuje również negocjacje w zakresie nabycia wierzytelności pochodzących z sektora bankowego.

W 2 kw. 2016 r. z sukcesem zakończony został proces połączenia BVT S.A. ze spółką WindykacjaPL Sp. z o.o., które nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku tego podmiotu na BVT S.A. w zamian za nowo wyemitowane przez akcje serii D, które zostały przyznane dotychczasowym wspólnikom WindykacjaPL Sp. z o.o. Spółka wyemitowała dla nich łącznie 1.033.513 szt. akcji serii D.

Przeprowadzone połączenie przyniesie Emitentowi bardzo istotne korzyści, m.in. poszerzając jego obszar działalności o nowe kompetencje, które powinny pozwolić na utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju oraz poprawy wyników finansowych. BVT S.A. będzie dążyła do szybszej dywersyfikacji portfela wierzytelności rozbudowując go o nowe branże oraz do optymalizacji kosztów obsługi posiadanych wierzytelności. Spółka będzie mogła także uzyskiwać przychody z obsługi wierzytelności zewnętrznych.

„Czerwiec był dla Spółki czasem gruntownej reorganizacji i przyjęcia struktur przejmowanego podmiotu WindykacjaPL. W chwili obecnej proces ten został już zakończony. Stanowimy jednolitą strukturę o ustalonym rozkładzie organizacyjnym. Pozwala to na sprawne zarządzanie zarówno na etapach wstępnego przygotowania wierzytelności, jak i przy realizacji procesu ich realnej windykacji. Przejęliśmy też zlecenia, jakie wcześniej realizowała WindykacjaPL, więc tym samym weszliśmy w segment windykacji usługowej. Głównym odzwierciedleniem powyższego procesu w wynikach finansowych Spółki będzie zauważalny spadek poziomu kosztów usług obcych. Oczywiście wzrosną koszty pracownicze czy pośrednie koszty związane z windykacją, ale nawet w takim przypadku zakładam, że całość procesu połączenia okaże się zyskowna dla BVT SA.” – zakończyła Prezes Szuba.

BVT S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 zł na akcję z zysku wypracowanego w poprzednim roku. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 02.09.2016 r. W tym roku Emitent przeprowadził emisję obligacji serii A, z której pozyskał 3,077 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 3.077 szt. zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Zarząd Spółki w lipcu br. podjął Uchwałę o emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A. W 2015 r. Emitent przeprowadził emisję akcji serii C, z której pozyskał 800 tys. zł, co pozwoliło mu na realizację założeń strategii rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu 2015 r.

BVT S.A.

Reklamy