Reklamy
Finanse

Lutowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Tylko w lutym promocyjne warunki zamiany

Ze względu na wykup Grudniowej 14, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjątkową ofertę zamiany. Jest to jednorazowa promocja na zakup w drodze zamiany, obligacji oferowanych w lutym, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Cena zamiany dla wszystkich rodzajów obligacji oferowanych w lutym wyniesie 99,60 zł.

W styczniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych ponownie przekroczy 200 mln zł. Ze względu na duży wykup obligacji oszczędnościowych w lutym, w tym wykup emisji specjalnej – Grudniowej 14, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany dla naszych dotychczasowych nabywców zamierzających kontynuować oszczędzanie. W ramach jednorazowej promocji w lutym cena zamiany obligacji została obniżona do 99,60 zł.

Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przynosi wyższy zysk. Najlepiej widać to na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00%, które kupione w zamianie po cenie 99,60 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,20%. Obniżona cena zamiany dotyczy wszystkich obligacji. Pozostałe warunki naszej oferty nie ulegają zmianie – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w lutym br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:

2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Od 26 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 lutego br. do 28 lutego br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:

Rodzaj obligacji Skarbu Państwa Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

Obligacje dwuletnieDOS0218

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,60 zł
przy zamianie

Obligacje trzyletnieTOZ0219

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,60 zł
przy zamianie

Obligacje czteroletnieCOI0220

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,60 zł
przy zamianie

Obligacje dziesięcioletnieEDO0226

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi2,50% W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%.(gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,60 zł
przy zamianie

1 – półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

2 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Ministerstwo Finansów

Reklamy