Finanse

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2 kwartale 2016 r.

W 2 kwartale 2016 r. przychody Grupy Agora utrzymywały się w trendziewzrostowym. Do ich zwiększenia po raz kolejny przyczyniły się rosnące wpływy reklamowe segmentów Reklama Zewnętrzna, Internet i Radio, a przede wszystkim – wzrost przychodów z działalności kinowej odnotowany dzięki wyższej niż rynkowa dynamice frekwencji w kinachsieci Helios.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 2 kw. 2016 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy zwiększyły się do kwoty 296,2 mln zł. To głównie efekt wysokiej frekwencji w kinach sieci Helios oraz zwiększenia przychodów segmentów Reklama Zewnętrzna, Internet, Radio i Druk.

Dzięki wysokiej frekwencji kinowej o 20% wzrosły przychody Grupy ze sprzedaży biletów – do kwoty 31,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży w barach zwiększyły się o 23,1% do 12,8 mln zł. O 5% były wyższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym, które stanowiły 39,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o 0,7% i wyniosły 150,5 mln zł. Ich spadekodnotowany w segmentach Prasa oraz Film i Książka częściowo skompensowały wyższe wpływy reklamowe segmentów Reklama Zewnętrzna, Internet oraz Radio. Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw sięgnęła 34,2 mln zł i była niższa o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Wpływ na to miały głównie spadki sprzedaży egzemplarzowej prasy w formie drukowanej oraz niższe przychody ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agory.

Warto jednak pamiętać, że niższe r/r przychody z działalności Wydawnictwa wynikają z olbrzymiego sukcesu komercyjnego gry Wiedźmin 3: Dziki Gon odniesionego w analogicznym okresie 2015 r. – przychody z tego tytułu wyniosły 14,9 mln zł. W 2 kwartale 2016 r. Grupa Agora odnotowała dodatkowe wpływy w wysokości 6,9 mln zł z tytułu sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i dodatków do niej. Dodatkowo, nieznacznie niższe niż rok temu były też przychody z działalności filmowej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły o 2,9% i wyniosły 297,5 mln zł. To rezultat wyższych kosztów operacyjnych w segmentach Druk, Internet, Reklama Zewnętrzna, Film i Książka oraz Radio.

Wzrost kosztów usług obcych o 11,2% był spowodowany głównie wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych oraz czynszów w segmencie Film i Książka, pośrednictwa sprzedaży reklam w segmencie Internet oraz Radio, a także kosztami realizacji kampanii w segmencie Reklamy Zewnętrznej. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zwiększyły się o 1,8%, głównie z uwagi na realizację planów rozwojowych oraz wzrostzatrudnienia w wybranych segmentach. Ta pozycja kosztowa zmniejszyła się jedynie w segmentach Prasa i Druk, przede wszystkim w związku z niższym zatrudnieniem etatowym. Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów o 4,3% wynika głównie z rozwoju sieci kin Helios i wiąże się z rosnącymi przychodami ze sprzedaży w barach kinowych oraz z wyższych kosztów materiałów produkcyjnych. Natomiast koszty reprezentacji i reklamy Grupy wzrosły o 6,8% z uwagi na większą aktywność w obszarze dystrybucji filmowej oraz kinowej.

W związku ze wzrostem kosztów operacyjnych Grupy oraz brakiem projektów o skali zbliżonej do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon EBITDA Grupy Agora w 2 kwartale 2016 r. wyniosła 22,9 mln zł, a strata operacyjna na poziomie EBIT 1,3 mln zł. Strata netto Grupy stanowiła 5,5 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 5,1 mln zł.

Agora S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com