Finanse

Wyniki Grupy Concordia Ubezpieczenia za rok 2016

Wynik finansowy Grupy Concordia Ubezpieczenia w 2016 r. wyniósł łącznie +10,3 mln zł, przy sprzedaży w wysokości 424,3 mln zł. Jest to rezultat przekraczający założony plan i zgodny z przyjętą strategią.

WTUŻiR Concordia Capital SA

W roku 2016 Concordia Capital SA wygenerowała przypis na poziomie 60 mln zł, czyli o 3,7 proc. więcej względem roku 2015. Życiowa spółka Concordii zakończyła rok zyskiem wysokości +4,7 mln zł.

Dobre wyniki Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, zarówno terminowych – wzrost o 7,8 proc. względem 2015 r., jak i kapitałowych – wzrost o 18,6 proc. względem 2015 r. – Wyniki Concordii Capital SA są wyższe od planowanych i w pełni nas satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę sytuację rynkową ubezpieczeń na życie. Prezentujemy dobrą dynamikę, szczególnie zważywszy na fakt, że cały sektor po 4 kwartałach odnotował spadek przypisu – mówi Jacek Smolarek, Prezes Concordii.

W ramach strategii biznesowej obejmującej lata 2017-2019, Concordia zakłada szybszy niż dotychczas wzrost portfela ubezpieczeń życiowych. Towarzystwo posiada obecnie niezbyt wysoki udział w rynku ubezpieczeń życiowych, jednak sukcesywnie i dynamicznie zamierza go zwiększać. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki współpracy ze sprawdzonymi pośrednikami z kanału bankowego i agencyjnego.

Prostota konstrukcji produktów życiowych Concordii, których zasady działania są zrozumiałe zarówno dla klienta, jak i obsługującego go doradcy, ma stanowić najważniejszy atut, zapewniający realizację założeń przyjętej przez Zarząd strategii.

Concordia Polska TUW

W 2016 r. Concordia Polska TUW utrzymała silną pozycję w sektorze agro, rozwijając dynamicznie pozostałe gałęzie swojej działalności. W ubiegłym roku spółka majątkowa Grupy sprzedała ubezpieczenia za łączną kwotę 364,3 mln zł, czyli o 6,8 proc. więcej w stosunku do 2015 roku, odnotowując zysk netto wysokości +5,6 mln zł.

Pozytywny wpływ na dodatni wynik Concordii miały, w pierwszej kolejności, ubezpieczenia casco, ale również NNW i finansowe. Osiągnięte zyski oceniamy jako bardzo zadowalające, szczególnie biorąc pod uwagę wartość wypłaconych przez firmę odszkodowań oraz fakt, że w segmencie ubezpieczeń majątkowych można zaobserwować znamiona kolejnej wojny cenowej, tym razem w ubezpieczeniach mieszkaniowych i przeznaczonych dla segmentu MŚP – mówi Prezes Smolarek. I dodaje – Concordia nie uczestniczyła, nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w wojnie cenowej. Przynosi to bowiem duże straty finansowe oraz wizerunkowe dla całej branży ubezpieczeniowej. Naszym celem jest długofalowy i stabilny, rentowny wzrost, a nie jedynie krótkoterminowe patrzenie na udziały rynkowe.

 

Concordia w 2016 r. po raz kolejny udowodniła, że jest firmą godną zaufania, że wywiązuje się solidnie ze swoich obietnic. Klienci Concordii Polska TUW w 2015 r. otrzymali prawie 300 mln zł odszkodowań, z czego ponad połowę stanowiły te za szkody powstałe wskutek złego przezimowania.

Jak podkreśla Zarząd Concordii, wyniki osiągnięte 2016 r. stanowią dobry punkt wyjścia do realizacji strategii biznesowej na lata 2017-2019. Zakłada ona, między innymi, że w ciągu najbliższych trzech lat sprzedaż produktów skierowanych do klienta indywidualnego oraz małego i średniego biznesu, wzrośnie o ponad 50 proc. – Koncentrować się będziemy na tzw. Polsce powiatowej, gdzie rozpoznawalność marki Concordia jest większa, a potrzeby klientów zaspokojone w mniejszym zakresie niż w dużych miastach. Chcemy być blisko naszych „naturalnych” klientów – dodaje Prezes Smolarek.

Główną przewagą Concordii jest wysoka jakość oferowanych usług – od momentu przekazywania informacji o produktach, aż do posprzedażowej obsługi. Firmę wyróżnia również sieć sprzedaży dopasowana do klienta docelowego z małych i średnich miejscowości.

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com