Fundusze

100 mln zł aktywów funduszu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności

Giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało kolejną emisję certyfikatów funduszu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności, inwestującego z dyskontem w portfele wierzytelności detalicznych. Jego aktywa wzrosły w styczniu o 15,9%, do prawie 100 mln zł. Altus TFI S.A., spodziewając się w tym roku trudnej sytuacji na rynku akcji i obligacji rekomenduje ze swojej oferty fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz właśnie fundusz wierzytelności.

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizujące się w oferowaniu, tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych sukcesem zakończyło kolejną emisję certyfikatów inwestycyjnych funduszu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności. Zapisy na certyfikaty odbywały się bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) oraz za pośrednictwem kilku dystrybutorów. Dzięki wpływom ze styczniowej emisji wartość aktywów netto Altus NSFIZ Wierzytelności wzrosła w styczniu o 15,9% do 99,6 mln zł. – Altus NSFIZ Wierzytelności, inwestujący wierzytelności osób fizycznych i prawnych pozwala uniezależnić się od dekoniunktury panującej w ostatnich miesiącach niezmiennie na rynkach podstawowych klas aktywów tj. akcji, obligacji, surowców, walut, i dlatego jest świetnym narzędziem dywersyfikacji całego portfela inwestycyjnego – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

– Naszym celem jest zapewnienie inwestorom stabilnych, powtarzalnych wyników. W ubiegłym roku Altus NS FIZ Wierzytelności zarobił 6,36%, a od początku działalności, czyli od 15 października 2014 r. 8,29%, podczas gdy w tym czasie indeks WIG spadł odpowiednio o 9,62% i 11,39%. Liczę, że w tym roku nasz fundusz przyniesie inwestorom, co najmniej takie same stopy zwrotu, i gdy w październiku br. dojdzie do pierwszych wypłat będą mogli liczyć na dwucyfrową stopę zwrotu, i zadowoleni przyciągną do nas kolejnych klientów – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus NS FIZ Wierzytelności

30.11.2015- 31.12.2015

31.12.2015-31.12.2015

od początku działalności*

WAN funduszu (mln zł)

0,80%

6,36%

8,29%

85,94

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Zgodnie z polityką inwestycyjną Altus NSFIZ Wierzytelności lokuje nie mniej niż 75% portfela aktywów w: wierzytelności i prawa do świadczeń z ich tytułu, w tym wynikających z umów o subpartycypację, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku, gdy podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz opiewają one na świadczenie pieniężne i są denominowane w złotych polskich lub innej walucie. Wierzytelności wobec jednego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

Zarządzający mogą nabywać udziały (lub akcje) spółek wierzytelnościowych lub zorganizowane części przedsiębiorstwa, przy czym nie będą mogły one stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu (papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% WAN). Aktywa Altus NSFIZ Wierzytelności będą mogły być inwestowane również w wierzytelności przyszłe oraz wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym przedawnione, niewymagalne, niezabezpieczone lub zajęte.

Zarządzający mogą także nabywać prawa własności rzeczy ruchomych (fundusz jest obowiązany zbyć je w ciągu roku) oraz nieruchomości w przypadku, gdy następuje to wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których stanowią zabezpieczenie (nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów). Fundusz będzie utrzymywał część aktywów (do 25%) na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań (depozyty w jednej instytucji nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów).

Minimalna wpłata do Altus NSFIZ Wierzytelności wynosi około 200 tys. zł (tj. wartość 1 certyfikatu funduszu). Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą – 3,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia (2xWIBOR 12M nie mniej niż 7% w skali roku) Altus TFI S.A. pobierze premię w wysokości 20% od wypracowanego zysku.

Ze względu na specyfikę polityki inwestycyjnej okres rozliczeniowy Altus NSFIZ Wierzytelności wynosi pięć lat. Pierwsze umorzenia certyfikatów są możliwe po dwóch latach od nabycia (20% certyfikatów danej emisji). W kolejnych latach jest to odpowiednio 40% i 60%. Po upływie 60 m-cy całość może być umorzona. Ta część, która nie zostanie wykupiona przechodzi w nowy 5 letni okres rozliczeniowy (z zasadami wykupu jak powyżej).

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym.

Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec grudnia 2015 r. Altus TFI S.A. zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com