Reklamy
Fundusze

Akcyjny fundusz Altus Aktywnej Alokacji FIZ zarządzany przez giełdowe Altus TFI S.A. ciągle rośnie, ma już blisko 900 mln zł aktywów

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych klientów prywatnych oraz instytucji w czerwcu ub.r. wznowiło z sukcesem emisję certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy swojego flagowego produktu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Od tego czasu kolejne emisje cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem inwestorów. W marcu br. towarzystwo pozyskało kolejne 20,0 mln zł do subfunduszu Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i 16,0 mln zł do Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych.

Certyfikaty inwestycyjne można było kupić bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) oraz u kilku dystrybutorów, m.in. w: Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o., ING Banku Śląskim S.A. Dzięki wpływom z ostatniej emisji oraz dodatnim stopom zwrotu wypracowanym przez zarządzających aktywa Altus ASZ FIZ zwiększyły się w marcu br. o 3,89% (tj. o 33,29 mln zł) do 889,34 mln zł. – Początek roku na rynkach kapitałowych był fatalny. Warszawska giełda przeceniła się w styczniu o 4,7%. Altus zdołał jednak ochronić środki swoich inwestorów. Choć główne indeksy warszawskiej giełdy teraz rosną, to długo będą jeszcze odrabiać poprzedzające obecną poprawę 9-miesięczne spadki. Na rynku akcji jak i obligacji ciągle oczekujemy dużej zmienności. Z tego powodu nadal rekomendujemy strategie o niskiej korelacji z bazowymi klasami aktywów, a więc także fundusze absolute return, których mamy najwięcej na rynku spośród krajowych TFI. W kwietniu planujemy kolejne emisje certyfikatów kilku takich funduszy, w tym subfunduszy Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Jak widać duża zmienność sprzyja strategii absolute return, którą stosujemy w subfunduszach naszego flagowego Altus Absolutnej Stopy Zwrotu: Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Dzięki prawidłowej selekcji i zastosowaniu strategii long/short, subfundusze Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wykazały w marcu 1,51% i 1,24% zysku, a licząc rok do roku odpowiednio 8,77% i 8,22% zysku. Dla porównania indeks WIG w ciągu ostatniego roku spadł o 9,38%, a indeks największych spółekWIG20 o 16,62% – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ: Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych zarządza zespół Andrzeja Zydorowicza, członka zarządu Altus TFI S.A., odpowiedzialnego za portfele akcyjne. Celem zarządzających jest wypracowanie przynajmniej 8-proc. rocznej stopy zwrotu przez oba subfundusze. Aby to osiągnąć inwestują aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat.

Nastawiają się na lokaty w instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach. Na decyzje inwestycyjne wpływ mają: potencjał stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę, analiza fundamentalna podmiotu oraz ocena długookresowych trendów rynkowych. Zarządzający subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ mają szerokie spektrum inwestycyjne, i dzięki temu mogą przeznaczyć do 100% aktywów w akcje spółek publicznych i niepublicznych (PRE-IPO), obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne (mniej płynne do 20%). Aktywa funduszu mogą być inwestowane waluty obce (waluta jednego państwa i euro mogą stanowić do 20% portfela) oraz kontrakty terminowe i pochodne. Przy czym, w:
Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – aktywa są inwestowane we wszystkie spółki z indeksu WIG, kontrakty na indeksy i akcje, w przyszłości opcje, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, walory skupowane od pracowników prywatyzowanych firm niedopuszczonych do obrotu publicznego, obligacje korporacyjne. Zarządzający robią to z wykorzystaniem strategii long-short (kupno-sprzedaż dwóch instrumentów różnych emitentów w jednym sektorze/segmencie rynku), arbitrażu (wykorzystanie sytuacji dwóch różnych cen dla jednego dobra), krótkiej sprzedaży (sprzedaż pożyczonego instrumentu z przyrzeczonym zwrotem), pierwotnych ofert publicznych (zapisy na akcje w IPO i sprzedaż tuż po debiucie);
Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych – aktywa są inwestowane w akcje spółek z regionu, bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu. Zarządzający są aktywni na rynku walutowym, inwestują w surowce za pomocą ETF lub opcji. Wykorzystują przy tym m.in. strategię long/short, arbitraż, hedging (zabezpieczanie pozycji bazowych) oraz przewidywanie rozpiętości stóp (m.in. wykorzystywanie różnić w spreadach dla skarbowych i korporacyjnych instrumentów dłużnych)

Maksymalna opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wynosi 4%. Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą w wysokości 2,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku (2 x WIBOR 12M, nie mniej niż 8% w skali roku) firma pobierze 20% premii. Przy wykupie kwartalnym Altus TFI S.A. nie pobiera opłat.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 61,69 mln zł, o 70,6% więcej niż w 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 164,7% do 239,59 mln zł. Na koniec marca br. Altus TFI S.A. zarządzało 10,26 mld zł aktywów: 8,38 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 1,88 mld zł w ramach usługi asset management.

Altus TFI S.A.

Reklamy