Reklamy
Fundusze

Duży popyt inwestorów na certyfikaty subfunduszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało ostatnią w tym roku emisję certyfikatów dwóch subfunduszy flagowego Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ: Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych. Dzięki napływom nowych środków jego aktywa zwiększyły się w grudniu br. o 41,1 mln zł, do 781 mln zł. W przyszłym roku zaplanowano kolejne emisje certyfikatów subfunduszy Altus ASZ FIZ.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych od wznowienia w czerwcu br. emisji certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy swojego flagowego produktu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z sukcesem plasuje na rynku kolejne emisje. W grudniu towarzystwo pozyskało 27,7 mln zł do subfunduszu Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i 13,4 mln zł do subfunduszu Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Certyfikaty inwestycyjne można było kupić u kilku dystrybutorów oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl).

Dzięki wpływom z ostatniej emisji aktywa Altus ASZ FIZ zwiększyły się w grudniu br. o 5,6% (tj. o 41,1 mln zł) do 780,82 mln zł. W ciągu pół roku od wznowienia emisji aktywa sztandarowego funduszu Altus TFI S.A. wzrosły już o 89,3% (tj. o 368,4 mln zł). – Duża zmienność na rynkach kapitałowych sprzyja strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy w Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Od wznowienia w czerwcu br. emisji certyfikatów subfunduszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, jego aktywa dzięki napływom i wypracowanym stopom zwrotu niemal podwoiły się, co tylko potwierdza popyt wśród inwestorów na nasze akcyjne fundusze o ograniczonym ryzyku (absolute return).

Liczę, że w 2016 r. uda się nam utrzymać ten trend – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Na koniec listopada dzięki prawidłowej selekcji i zastosowaniu strategii long/short, subfundusze Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wykazały odpowiednio 9,73% i 9,92% zysku, wobec celu inwestycyjnego, jakim jest wypracowanie 8-proc. rocznej stopy zwrotu. Najwyraźniej inwestorzy doceniają bardzo dobre wyniki, bo przy kolejnych emisjach certyfikatów popyt nie słabnie. Dlatego na początku 2016 r. znów zaoferujemy subfundusze: Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Dobra passa subfunduszy Altus ASZ FIZ pozwoliła mu na awans na pierwsze miejsce w rankingu funduszy absolute return, pod względem wartości aktywów netto. Altus TFI S.A., które obecnie oferuje 12 funduszy absolutnej stopy zwrotu jest też liderem tego segmentu z 31-proc. udziałem w rynku.

tab1

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ: Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych zarządza zespół Andrzeja Zydorowicza, członka zarządu Altus TFI S.A., odpowiedzialnego za portfele akcyjne. Celem zarządzających jest wypracowanie przynajmniej 8-proc. rocznej stopy zwrotu przez oba subfundusze. Aby to osiągnąć inwestują aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat. Nastawiają się na lokaty w instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach. Na decyzje inwestycyjne wpływ mają: potencjał stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę, analiza fundamentalna podmiotu oraz ocena długookresowych trendów rynkowych. Zarządzający subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ mają szerokie spektrum inwestycyjne, i dzięki temu mogą przeznaczyć do 100% aktywów w akcje spółek publicznych i niepublicznych (PRE-IPO), obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne (mniej płynne do 20%). Aktywa funduszu mogą być inwestowane waluty obce (waluta jednego państwa i euro mogą stanowić do 20% portfela) oraz kontrakty terminowe i pochodne. Przy czym, w:

Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – aktywa są inwestowane we wszystkie spółki z indeksu WIG, kontrakty na indeksy i akcje, w przyszłości opcje, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, walory skupowane od pracowników prywatyzowanych firm niedopuszczonych do obrotu publicznego, obligacje korporacyjne. Zarządzający robią to z wykorzystaniem strategii long-short (kupno-sprzedaż dwóch instrumentów różnych emitentów w jednym sektorze/segmencie rynku), arbitrażu (wykorzystanie sytuacji dwóch różnych cen dla jednego dobra), krótkiej sprzedaży (sprzedaż pożyczonego instrumentu z przyrzeczonym zwrotem), pierwotnych ofert publicznych (zapisy na akcje w IPO i sprzedaż tuż po debiucie);

Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych – aktywa są inwestowane w akcje spółek z regionu, bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu. Zarządzający są aktywni na rynku walutowym, inwestują w surowce za pomocą ETF lub opcji. Wykorzystują przy tym m.in. strategię long/short, arbitraż, hedging (zabezpieczanie pozycji bazowych) oraz przewidywanie rozpiętości stóp (m.in. wykorzystywanie różnić w spreadach dla skarbowych i korporacyjnych instrumentów dłużnych)

Maksymalna opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wynosi 4%. Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą w wysokości 2,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku (2 x WIBOR 12M nie mniej niż 8% w skali roku) firma pobierze 20% premii. Przy wykupie kwartalnym firma nie pobiera opłat.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.

Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września br. 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec listopada br. Altus TFI S.A. zarządzało 9 mld zł aktywów: 7,07 mld zł zgromadzonych w 67 funduszach inwestycyjnych oraz 1,93 mld zł w ramach usługi asset management.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Reklamy