Fundusze

Giełdowe Altus TFI S.A. chce mieć 200 mln zł aktywów w funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało kolejną emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Dzięki napływowi środków i wypracowanej stopie zwrotu wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 13,6% do 175,7 mln zł, dzięki czemu Altus TFI S.A. umocniło się na drugiej pozycji w segmencie funduszy dywidendowych.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 26 października br. towarzystwo z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych.

Inwestorzy mogli kupić je u dwóch dystrybutorów: ING Banku Śląskim, DI Xelion oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Dzięki wpływom z ostatniej emisji i wypracowanej stopie zwrotu wartość aktywów netto Altus FIZ AASD zwiększyła się o 13,56% (tj. o 20,98 mln zł) do 175,70 mln zł. – Od początku 2015 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła o blisko 113 mln zł, dzięki czemu nasz fundusz zajmuje obecnie mocną trzecią pozycję pod względem wartości aktywów w tym segmencie rynku, awansując w tym roku o dwa miejsca w rankingu – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Dzięki systematycznemu zwiększaniu wartości portfela nasze TFI jest obecnie wiceliderem tego perspektywicznego segmentu rynku, z ponad 8 -proc. udziałem. Ze względu na ciągle duży popyt inwestorów na nasz produkt, planujemy kolejne emisje certyfikatów Altus FIZ AASD do końca 2015 r. Liczę, że wkrótce pokonamy barierę 200 mln zł aktywów, a nasz udział w tym segmencie rynku będzie się dalej zwiększać – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Od początku 2015 r. aktywa Altus FIZ ASSD zwiększyły się o 178,51% (tj. o 112,62 mln zł), a licząc rok do roku o 181,11% (tj. 113,20 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 14 monitorowanych funduszy dywidendowych wynosiła 2 165,59 mln zł (dane na koniec października). Od początku 2015 roku ich aktywa zwiększyły się o 86,06%, a w porównaniu z tym samym okresem ub.r. o 115,85%. To oznacza, że aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rosną w tym roku blisko dwukrotnie szybciej niż całego segmentu rynku, dzięki czemu giełdowe Altus TFI S.A. zwiększa w nim swój udział. Na koniec października br. fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał 8,11-proc. udział w segmencie, co dawało firmie drugie miejsce w rankingu. – Sukces rynkowy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych to w dużej mierze zasługa zespołu zarządzających. Na koniec października br. stopa zwrotu Altus FIZ AASD wynosiła 9,16%, co biorąc pod uwagę dużą zmienność na warszawskiej giełdzie w tym roku, jest bardzo dobrym wynikiem.

Od początku działalności Altus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali 22,53-proc. stopę zwrotu, podczas gdy indeks WIG wzrósł w tym okresie o 9,57% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii. Obecnie na rynku jest dostępnych 14 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. Od 2,5 roku dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych przynosi inwestorom przyzwoite zyski. I dlatego choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – w ciągu roku do gry weszło trzy TFI, na rynku pojawiły się cztery nowe fundusze, Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze, powiększając aktywa, i udział w rynku – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja aktywów. Inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.

Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł.

Na koniec października br. Altus TFI S.A. zarządzało 8,79 mld zł aktywów: 6,78 mld zł zgromadzonych w 65 funduszach inwestycyjnych oraz 2,01 mld zł w ramach usługi asset management.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com