Fundusze

Ponad 644 mln zł aktywów i awans w rankingu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, sztandarowego funduszu giełdowego Altus TFI S.A.

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. znów z sukcesem uplasowało na rynku emisję certyfikatów dwóch subfunduszy flagowego Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ: Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych.

Dzięki napływom nowych środków i wypracowanym stopom zwrotu jego aktywa zwiększyły się br. o 53,02 mln zł, do 644,13 mln zł, co dało mu awans na pozycję wicelidera rynku funduszy absolute return w Polsce. W listopadzie trwa kolejna emisja certyfikatów subfunduszy Altus ASZ FIZ.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych z sukcesem plasuje kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych dwóch subfunduszy swojego flagowego produktu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ.

W październiku towarzystwo pozyskało nieco ponad 26 mln zł do Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i blisko 18 mln zł do Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Certyfikaty inwestycyjne można było kupić u dystrybutorów: ING Bank Śląskim S.A., Banku Pekao S.A., DI Xelion, Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Dzięki wpływom z ostatniej emisji i wypracowanym przez zarządzających dodatnim stopom zwrotu aktywa Altus ASZ FIZ zwiększyły się w październiku br. o 8,97% (tj. o 53,02 mln zł) do 644,13 mln zł, dzięki czemu awansował on na drugie miejsce w rankingu funduszy absolute return, pod względem wartości aktywów netto. Altus TFI S.A., które obecnie oferuje 12 takich funduszy jest liderem rynku z blisko 30-proc. udziałem. – Od wznowienia w czerwcu br. emisji certyfikatów subfunduszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ pozyskaliśmy do niego 232 mln zł nowych środków, co potwierdza popyt wśród inwestorów na nasze akcyjne fundusze o ograniczonym ryzyku (absolute return). Dobra passa naszego flagowego produktu pomaga nam w umocnieniu się na pierwszym miejscu w rankingu TFI, oferujących fundusze absolutnej stopy zwrotu.

Liczę, że w kolejnych miesiącach uda się nam utrzymać ten trend – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Duża zmienność na rynkach sprzyja strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy w Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Na koniec października dzięki prawidłowej selekcji i zastosowaniu strategii long/short, subfundusze Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wykazały odpowiednio 8,89% i 9,09% zysku, wobec celu inwestycyjnego, jakim jest wypracowanie 8-proc. rocznej stopy zwrotu.

Najwyraźniej inwestorzy doceniają bardzo dobre wyniki, bo przy kolejnych emisjach popyt nie słabnie. Dlatego w listopadzie znów oferujemy certyfikaty subfunduszy Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ: Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych zarządza zespół Andrzeja Zydorowicza, członka zarządu Altus TFI S.A., odpowiedzialnego za portfele akcyjne. Celem zarządzających jest wypracowanie przynajmniej 8-proc. rocznej stopy zwrotu przez oba subfundusze. Aby to osiągnąć inwestują aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat. Nastawiają się na lokaty w instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach. Na decyzje inwestycyjne wpływ mają: potencjał stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym, przewidywana wartość wypłatydywidendy przez daną spółkę, analiza fundamentalna podmiotu oraz ocena długookresowych trendów rynkowych. Zarządzający subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ mają szerokie spektrum inwestycyjne, i dzięki temu mogą przeznaczyć do 100% aktywów w akcje spółek publicznych i niepublicznych (PRE-IPO), obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne (mniej płynne do 20%). Aktywa funduszu mogą być inwestowane waluty obce (waluta jednego państwa i euro mogą stanowić do 20% portfela) oraz kontrakty terminowe i pochodne. Przy czym, w:

Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – aktywa są inwestowane we wszystkie spółki z indeksu WIG, kontrakty naindeksy i akcje, w przyszłości opcje, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, walory skupowane odpracowników prywatyzowanych firm niedopuszczonych do obrotu publicznego, obligacje korporacyjne. Zarządzający robią to z wykorzystaniem strategii long-short (kupno-sprzedaż dwóch instrumentów różnych emitentów w jednym sektorze/segmencie rynku), arbitrażu (wykorzystanie sytuacji dwóch różnych cen dla jednego dobra), krótkiej sprzedaży (sprzedaż pożyczonego instrumentu z przyrzeczonym zwrotem), pierwotnych ofert publicznych (zapisy na akcje w IPO i sprzedaż tuż po debiucie);

Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych – aktywa są inwestowane w akcje spółek z regionu, bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu. Zarządzający są aktywni na rynku walutowym, inwestują w surowce za pomocą ETF lub opcji. Wykorzystują przy tym m.in. strategię long/short, arbitraż, hedging (zabezpieczanie pozycji bazowych) oraz przewidywanie rozpiętości stóp (m.in. wykorzystywanie różnić w spreadach dla skarbowych i korporacyjnych instrumentów dłużnych)

Maksymalna opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wynosi 4%. Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą w wysokości 2,5%wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku (2 x WIBOR 12M nie mniej niż 8% w skali roku) firma pobierze 20% premii. Przy wykupie kwartalnym firma nie pobiera opłat.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy.

Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września br. 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł.

Na koniec października br. Altus TFI S.A. zarządzało 8,79 mld zł aktywów: 6,78 mld zł zgromadzonych w 65 funduszach inwestycyjnych oraz 2,01 mld zł w ramach usługi asset management.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com