Gospodarka

Fitch Potwierdził Ratingi Gdańska na poziomie “A-“; Perspektywa stabilna

 Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w waluciezagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)” z perspektywą pozytywną.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Miasta, jak również mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

Pozytywna perspektywa dla ratingu krajowego odzwierciedla pogląd Fitch, że w średnim okresie marża operacyjna i wskaźniki zadłużenia Gdańska mogą być lepsze niż te u większości podmiotów z grupyporównawczej dla kategorii ratingu „AA(pol)”.

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU
Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Gdańska pozostaną dobre, z marżą operacyjną wynoszącą około 13%-14%, co będzie zbliżone do średniej z lat 2010-2015. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Władze Miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki Polski.

Gdańsk, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, uruchomił w kwietniu 2016r. rządowy program „Rodzina 500+”. Mimo, że przepływ środków z budżetu państwa, powiększając dochody i wydatki operacyjne, będzie neutralny dla nadwyżki operacyjnej, to porównywalność wskaźników takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona.

Inwestycje Gdańska w latach 2016-2018 mogą wynieść łącznie 2 mld zł (średnio 20% wydatków budżetowych). Będzie to poziom niższy niż w latach 2012-2015, gdyż Miasto dopiero rozpoczyna realizację inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jednak Fitch spodziewa się, że Gdańsk, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych z nadwyżki bieżącej oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Gdańska na finansowanie długiem.

W 2016r. Gdańsk nie przewiduje zaciągnięcia nowego długu oraz zamierza, podobnie jak w latach ubiegłych, dokonać przedterminowej spłaty wysoko oprocentowanego zadłużenia (29 mln zł). W związku z powyższym zadłużenie bezpośrednie Miasta na koniec 2016 roku obniży się do około 906 mln zł (937 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2016r.).

Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie Miasta wróci na ścieżkę wzrostu począwszy od 2017r., ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (44% na koniec 2015r.). Fitch prognozuje, że w latach 2016-2018 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną dobre. Obsługa zadłużenia (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu) wyniesie około 30% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) ustabilizuje się na poziomie około trzech lat (2,9 w 2015r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (do 21 lat).

Płynność Gdańska od lat jest dobra. W 2015r. gotówka na rachunkach Miasta przewyższała roczną obsługę zadłużenia prawie 1,3 raza (3 razy po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu). Fitch spodziewa się, że Miasto w latach 2016-2018 wykorzysta część wolnych środków na finansowanie inwestycji, jednak jego płynność pozostanie dobra.

Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 dochody podatkowe Miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,3% rocznie). Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, jest największym i najbogatszym miastem w województwie, z dobrze rozwiniętą gospodarką lokalną. Wraz z sąsiednimi miastami Gdynią i Sopotem tworzy dużą konurbację liczącą około 747.000 mieszkańców (źródło: Główny Urząd Statystyczny). Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca konurbacji trójmiejskiej wynosił ponad 61.847 zł w 2013r. (siódmy spośród 66 podregionów na podstawie ostatnich dostępnych danych) i był o 43,8% wyższy od średniej krajowej.

Fitch oceania otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce jako neutralne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu.

Stawki podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości, mają ustawowo ustaloną stawkę maksymalną. Powyższe w pewnym stopniu powoduje zależność JST od decyzji zapadających centralnie i ogranicza ich elastyczność w zwiększaniu dochodów.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU
Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto trwale utrzyma marżę operacyjną na poziomie około 15%, a zadłużenie bezpośrednie poniżej 50% dochodów bieżących. Jednak podniesienie IDR będzie dodatkowo uzależnione od podniesienia ratingu kraju („A-”/Perspektywa Stabilna), ponieważ ratingi jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe od ratingu kraju.

Obniżenie ratingu może wynikać z pogorszenia się marży operacyjnej, w sposób trwały, znacznie poniżej 10% lub znaczącego wzrostu zadłużenia Gdańska, który spowoduje pogorszenie wskaźnika spłaty długu powyżej 10 lat. Obniżenie ratingów Polski również zostanie uwzględnione w ratingach Gdańska.

Fitch Polska S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com