Reklamy
Gospodarka

Rok 2015 przyniósł kolejny spadek liczby bankructw we Francji

  • W 2015 liczba upadłości francuskich przedsiębiorstw spadła o 2,1 proc. w porównaniu do 2014 r. To już drugi rok z rzędu, kiedy liczba bankructw maleje.
  • Wskaźnik liczby bankructw wraca do poziomów sprzed kryzysu
  • Pogarsza się sytuacja w dwóch sektorach: usług dla ludności oraz branży tekstylnej
  • Stopniowe ożywienie we francuskiej gospodarce powinno doprowadzić do zmniejszenia się w 2016 r. o 3,5 proc. liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw


Lepszy rok pod względem liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw we Francji

Już drugi rok z rzędu liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw we Francji spada – w 2015 r. zatrzymała się na poziomie 60 800. W porównaniu do 2014 r. jest ona niższa o 2,1 proc., a sam spadek dotyczy wszystkich rodzajów firm (sklasyfikowanych według obrotu). Pomimo wciąż trudnej sytuacji gospodarki francuskiej można było zaobserwować kilka sprzyjających czynników. Gwałtowny spadek cen ropy, osłabienie się EUR w stosunku do USD oraz pełne oddziaływanie ulg podatkowych na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia (CICE) sprawiły, że marże powróciły do poziomów najwyższych od 2011 roku. Niskie koszty długu zwiększyły w 2015 r. o 5 proc. liczbę pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym.

Kolejnym pozytywnym sygnałem jest powrót wskaźnika upadłości do poziomu sprzed kryzysu (tj. z 2008 r.). W 2015 r. upadło jedno na 77 przedsiębiorstw. O 15 proc. zmniejszyły się także koszty niewypłacalności, a o 12 proc. w okresie jednego roku – liczba miejsc pracy likwidowanych na skutek niewypłacalności. Dodatkowo – charakterystyczny dla okresów spowolnienia gospodarczego – proces wydłużania się okresu działalności firm dotkniętych upadłością został zatrzymany w kwietniu 2015 r. Średni wiek upadającego przedsiębiorstwa wynosił wówczas 8 lat i 11 miesięcy. Ta stabilizacja stanowi dowód na to, że sytuacja zaczyna wracać do normy.

W ubiegłym roku poprawiła się także sytuacja w zakresie likwidacji w Europie Zachodniej. Liczba likwidowanych przedsiębiorstw zmniejszyła się w 10 na 11 przebadanych krajów. Spadki są szczególnie widoczne w Holandii(-24 proc.), Hiszpanii (-20 proc.) i Finlandii (-13 proc.). Większą liczbę likwidacji obserwuje się jedynie wPortugalii, co wynika z trudności w sektorze budowlanym.

Regiony z problemami

Spośród firm, które ogłosiły niewypłacalność, 21 proc. znajdowało się w regionie Île-de-France, w którym zarejestrowanych jest 24 proc. wszystkich francuskich przedsiębiorstw. Co gorsza, liczba przypadków niewypłacalności wśród przedsiębiorstw zarejestrowanych w regionie Île-de-France zwiększyła się o 5,7 proc., co stanowi najwyższy odsetek w całej Francji. Ten słaby wynik jest spowodowany przede wszystkim gorszą sytuacją w branży budowlanej i sektorze usług dla ludności.

W 2 spośród 11 sektorów monitorowanych przez Coface wciąż obserwuje się wzrost liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw:

W przypadku firm działających w sektorze usług dla ludności liczba przypadków niewypłacalności zwiększyła się o 4,2 proc. (19 proc. wszystkich przypadków). Słaba konsumpcja usług w sektorze gospodarstw domowych pogorszyła sytuację lokali gastronomicznych (+4,6 proc.) i serwujące napoje (+11,6 proc.).

Najbardziej poszkodowany został sektor tekstyliów: liczba przypadków niewypłacalności zwiększyła się o 4,3 proc. (4 proc. wszystkich przypadków). Wpływ na to miał nie tylko niewielki popyt konsumpcyjny; wydaje się także, że łagodna pogoda pod koniec roku pogłębiła negatywne oddziaływanie zapasów magazynowych na sytuację finansową przedsiębiorstw.

Pomimo wynoszącego 3,2 proc. spadku liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw najbardziej zagrożony pozostaje sektor budowlany. Wskaźnik upadłości wynosi w jego przypadku 2,1 proc. (2,0 proc. w 2006 r.), co oznacza, że upada 1 firma na 49 (dla porównania w sektorze chemicznym upada 1 firma na 128). Brak ożywienia popytu na nieruchomości i mniejsze inwestycje ze strony władz lokalnych pociągnęły w dół ten sektor, który przoduje na liście 100 największych przypadków niewypłacalności sklasyfikowanych według obrotów (18 niewypłacalnych firm).


Do trzech razy sztuka: kolejny wzrost w 2016 r.

Prognozy Coface na 2016 r. zakładają jeszcze szybsze zmniejszanie się liczby niewypłacalnych firm wraz z minimalną poprawą sytuacji gospodarczej (wzrost francuskiego PKB o 1,4 proc. w porównaniu do 1,1 proc. w 2015 r.). Doświadczenia płatnicze Coface, które obejmują szeroki wachlarz sektorów gospodarki, wydają się odzwierciedlać obecną sytuację przedsiębiorstw. Prawdopodobny wzrost dwóch innych wybranych zmiennych – wskaźnika marży (szacowanego na poziomie 32,3 proc. pod koniec 2016 r.) i wskaźnika liczby udzielonychkredytów (szacowanego na poziomie 3,5 proc.) – pozwala przyjąć założenie, że liczba przypadków niewypłacalności zmniejszy się o 3,5 proc., osiągając poziom 58 700, tj. poziom z marca 2009 r.

Stopniowe rozluźnianie warunków udzielania kredytów bankowych, niski kurs EUR, niższe ceny ropy naftowej i zwiększona dynamika konsumpcji gospodarstw domowych we Francji i w strefie euro powinny przynieść korzyści przedsiębiorstwom. Scenariusz ten wiąże się jednakże z ryzykiem poniesienia strat, takim jak wysoki poziom niestabilności na rynkach finansowych, co może mieć wpływ na poziom zaufania wśród francuskich firm.

Grupa Coface

Reklamy