Reklamy
Gospodarka

Stabilne I półrocze 2016r. ZM Ropczyce

W I półroczu 2016r. Grupa Kapitałowa „ROPCZYCE” S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży podobne do zeszłorocznych, tj. na poziomie 121 mln zł oraz zysk na działalności operacyjnej w kwocie 9,5 mln zł, a także zmniejszyła zadłużenie. Prezes ZM Ropczyce Józef Siwiec uważa, że warunki rynkowe pozwalają na umiarkowany optymizm co do dalszej części roku.

– Cieszymy się, że pomimo niesprzyjającej koniunktury, zwłaszcza na rynku żelaza i stali, udało się nam osiągnąć wyniki sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2015 roku. Nasza strategia przynosi efekty, o czym świadczą 5,2 mln zł zysku netto w I półroczu oraz znaczne obniżenie zadłużenia. Chcę też podkreślić, że po raz kolejny poprawiliśmy wskaźnik długu netto w relacji do EBITDA. Na koniec czerwca 2016 r. kształtował się on na poziomie 2,5 wobec 2,8 za 2015 rok, co bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwa finansowe Grupy, a także na jeszcze lepszą ocenę kondycji finansowej przez instytucje finansowe – zaznacza Prezes ZM Ropczyce Józef Siwiec.

W I półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa „ROPCZYCE” zrealizowała 121 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem zbliżonym do poziomu z I półrocza 2015r. (122,4 mln zł). Skonsolidowany zysk netto w I półroczu 2016r. ukształtował się na poziomie 5,2 mln zł (w analogicznym okresie 2015r. było to 9,2 mln zł). Ta niekorzystna relacja r/r wynikała przede wszystkim z ujemnej wyceny różnic kursowych w obszarze działalności finansowej, w odróżnieniu od wyceny dodatniej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast nieznaczne obniżenie przychodów jest spowodowane nico niższą od oczekiwanej sprzedażą w sektorze przemysłu cementowo-wapienniczego, zarówno na rynku krajowym jak i w eksporcie (USA, RPA).

– W tym segmencie na rynku amerykańskim prowadzimy intensywną konkurencję z dostawcami globalnymi. Spodziewamy się jednak, że nasze działania na tym rynku przyniosą wzrost obrotów w przyszłości, tym bardziej, że oferta nasza jest innowacyjna, polega na indywidualnym podejściu do wymagań każdego klienta i zawiera nowoczesny inżyniering przed i posprzedażowy. Ważna jest dla nas również utrzymująca się korzystna dynamika sprzedaży dla hutnictwa metali nieżelaznych. Sprzedaż dla tych dwóch segmentów rynku daje nam większe poczucie stabilności zmniejszając naszą wrażliwość na wahania koniunktury w hutnictwie żelaza i stali. Stale zwiększamy też udział w portfelu produktowym wyrobów innowacyjnych o wysokim poziomie wartości dodanej – podkreśla prezes ZM Ropczyce Józef Siwiec.

W porównaniu ze stanem z końca 2015 roku istotne zmiany w zakresie źródeł finansowania i zadłużenia miały miejsce w grupie zobowiązań krótkoterminowych, których spadek wynikał ze zmniejszenia poziomu krótkoterminowych kredytów bankowych (-15,1 mln zł). Łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów bankowych długo- i krótkoterminowych zmniejszyło się w porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2015 r. o 9,8 mln zł.

– Jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą w Polsce w drugim półroczu tego roku, przewidujemy, że nie powinna przeszkodzić w realizacji naszych planów i zamierzeń. Chodzi zwłaszcza o koniunkturę w przemyśle stalowym, motoryzacyjnym, budownictwie, a także w inwestycjach infrastrukturalnych, od których to branż w znacznej mierze zależy popyt na nasze wyroby. W II półroczu przewidywany jest wzrost wielkości produkcji stali, a także wzrost cen wyrobów stalowych. W ślad za różnymi prognozami przewidujemy też, że w 2016 roku nakłady inwestycyjne na środki trwałe w gospodarce powinny się zwiększyć o ok. 5 – 6 proc. Korzystne są również dla nas prognozy dotyczące eksportu. Zakłada się, że eksport polskiej gospodarki w 2016 roku powinien ulec zwiększeniu o ok. 8% – koniunktura w gospodarce światowej wpływa na warunki funkcjonowania spółki, bo mamy ok. 50% udział eksportu w strukturze sprzedaży. Te czynniki sprawiają, że z umiarkowanym optymizmem patrzymy na drugą połowę roku – podkreśla prezes ZM Ropczyce Józef Siwiec.

ZM Ropczyce

Reklamy