Reklamy
Gospodarka

ZPC Grupa Otmuchów aktualizuje wartość księgową aktywów

Grupa Otmuchów przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów, których sprzedaż jest rozważana w oparciu o zaktualizowaną w I połowie br. strategię. Na podstawie otrzymanej wyceny, spółka dokonała odpisów aktualizujących.

Poddane testom aktywa produkcyjne nie generują satysfakcjonującej wartości dodanej w Grupie i ich potencjalna sprzedaż będzie miała w dłuższej perspektywie pozytywny wpływ na rozwój kluczowych obszarów.

Nowa strategia Grupy Otmuchów – jednego z największych, polskichproducentów słodyczy, słonych przekąsek oraz płatków śniadaniowych – zakłada w kolejnych latach koncentrację na trzech kluczowych obszarach: produkcji żelek, batonów oraz produktów śniadaniowych. Pozostałe grupy asortymentowe produkowane w PWC Odra S.A., spółce Jedność, spółce Aero Snack oraz w samym ZPC Otmuchów zostały wyodrębnione jako przedmiot potencjalnej sprzedaży.

W wyniku dokonanej profesjonalnej wyceny stwierdzono utratę bilansowej wartości aktywów wytwórczych i dokonano odpisów aktualizujących na kwotę 36,9 ml zł na poziomie sprawozdania skonsolidowanego oraz na kwotę 33,7 mln zł na poziomie sprawozdania jednostkowego ZPC Otmuchów. Różnica w wysokości odpisów z poszczególnych sprawozdań związana jest z różnymi metodami rachunkowego ujęcia danych aktywów na poziomie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego. W związku z dokonanymi zabiegamiksięgowymi, spółka przedstawiła wstępne, szacunkowe dane nt. wyników finansowych za I półrocze 2016 r. – skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wynieść 116,6 mln zł, zaś strata netto 37,6 mln zł. Z kolei wstępne jednostkowe wyniki Spółki w I półroczu br. to 71,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 33,7 mln zł straty netto.

„Odpisami objęto spółki produkcyjne w Grupie oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZPC Otmuchów przeznaczone do zbycia. Przesłanki do ich dokonania wynikają z naszej nowej strategii, która zakłada koncentrację na strategicznych segmentach: żelkach, batonach i wyrobach śniadaniowych. Utworzone odpisy wpływają negatywnie na wyniki bieżącego okresu przy czym należy podkreślić niepieniężny charakter tych operacji i brak jakiegokolwiek ich wpływu na sytuację płynnościową Spółki.” – powiedział Mariusz Popek, PrezesZarządu ZPC Otmuchów S.A.

Celem Grupy zgodnie z nową strategią jest dywersyfikacja i wzrost sprzedaży do głównych klientów w obszarze private label i B2B, wzrost poziomu innowacyjności produktów, a także wzrost udziału eksportu w całości sprzedaży. Grupa dzięki sprzedaży wyodrębnionych aktywów będzie mogła pozyskać środki, które w części przeznaczy na kolejne inwestycje w obszary strategiczne. Grupa zamierza przeznaczyć na inwestycje w latach 2016-2018 40-60 mln zł.

Grupa Otmuchów S.A.

Reklamy