Reklamy
Inwestycje

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. rozwija segment inwestycyjny

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zanotowała 671 tys. zł zysku netto w 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 771 tys. zł. Spółka rozwija segment inwestycyjny oraz poszukuje nowych linii biznesowych, które pozwolą jej zdywersyfikować źródła przychodów.

 

W 2016 r. zysk brutto Emitenta ukształtował się na poziomie blisko 733 tys. zł, co stanowi 91,58% dolnej granicy prognozy finansowej, która zakładała, że wyniesie on od 800 tys. zł do 1.000 tys. zł. Osiągnięte przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. wyniki finansowe w 2016 r. wykazują wyraźną poprawę w ujęciu rdr., bowiem rok wcześniej zysk netto sięgnął 444 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży wyniosły 643 tys. zł. Głównym czynnikiem wzrostu zysku i przychodów była dalsza dywersyfikacja portfolia świadczonych usług doradczych oraz zwiększanie skali działalności inwestycyjnej i rozbudowywanie portfela aktywów finansowych. Spółka zrealizowała w minionym roku wiele projektów z zakresu wycen finansowych przedsiębiorstw oraz wycen wartości niematerialnych i prawnych, m.in. znaków towarowych. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2016-2018 najważniejszym kryterium doboru projektów w segmencie dotacji będzie rentowność usługi oraz perspektywy długookresowej współpracy z Beneficjentem. Emitent zamierza również zarządzać projektami biznesowymi oraz uczestniczyć w projektach restrukturyzacyjnych i w tym celu prowadzi analizy potencjalnych projektów oraz podmiotów. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. umacnia także swoją pozycję rynkową jako Autoryzowany Doradca i świadczy usługi dla coraz większej grupy spółek publicznych.

 

„Duża liczba klientów obsługiwanych przez BBC pozwala na selekcję projektów i nawiązywanie współpracy w zakresie działalności poza finansowej. Do końca roku powinniśmy sfinalizować 1-2 projekty, które pozwolą zdywersyfikować działalność operacyjną w jeszcze większym stopniu. Jest to istotny cel do osiągniecia w perspektywie zakończenia perspektywy budżetowej UE po roku 2020.” – komentuje Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

 

Spółka dobrze rozpoczęła 2017 r. i wypracowała w 1 kw. br. zysk netto w kwocie 12 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 197 tys. zł. Emitent kontynuował realizację działań w obszarze świadczenia usług dla przedsiębiorstw w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej. W tym segmencie biznesowym Spółka przygotowywała dla swoich Klientów wnioski o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój – Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP oraz RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyła również usługi doradcze dla podmiotów poszukujących dofinansowania ze środków niepochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

Emitent zwiększył wartość posiadanego portfela inwestycyjnego do poziomu 6.611 tys. zł na koniec marca 2017 r. W jego skład wchodziło 17 spółek, w tym 13 publicznych oraz 4 nienotowane (w tym udziały spółek z o.o.). Uwzględniając środki pieniężne oraz inne inwestycje krótkoterminowe Spółka posiada łącznie ponad 7 mln zł aktywów finansowych, które potwierdzają jej bardzo dobrą kondycję finansową oraz stanowią solidny fundament pod realizację dalszych planów rozwojowych. Stabilny portfel inwestycyjny wraz z przewidywanym wzrostem przychodów z działalności konsultingowej w obszarze pozyskiwania dotacji powinny przełożyć się na dobre wyniki finansowe Emitenta w nadchodzących kwartałach. Działalność inwestycyjna Spółki zakończyła się w 1 kw. 2017 r. zyskiem, a jej saldo było dodatnie. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. posiada niewielkie zadłużenie kredytowe, a wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo.

 

„Spółka zamierza kontynuować działalność inwestycyjną, gdyż zapewnia ona stabilność finansową w sytuacjach nieregularnie występujących przychodów operacyjnych wynikających z przyznawania dotacji dla przedsiębiorców. Dlatego też rozwijana będzie równolegle działalność jako Autoryzowany Doradcy dla spółek z rynku NewConnect.” – zakończył Prezes Pukowiec.

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst.

 

 

Źródło obrazka: [internet]

Reklamy