Kariera

Dłuższe okresy wypowiedzenia umów terminowych

Nowelizacją obowiązującą od dnia 22 lutego 2016 r. wprowadzono nowe regulacje w zakresie długości okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, okres wypowiedzenia umów na czas określony został uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tzw. zakładowy stażpracy). Zrównano go z długością okresów wypowiedzenia umów bezterminowych.

Według nowego brzmienia art. 36 Kodeksu Pracy:
„§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.”
Do prawidłowego ustalenia okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę, zawartych przed 22 lutego 2016 r. i trwających nadal, potrzebna jest znajomość przepisów przejściowych, zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa nowelizujaca”). Art. 16 ustawy nowelizującej stanowi:
„Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”
Wyjaśniając, przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umów na czas określony, które trwały w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, nie uwzględnia się w stażu pracy u danego pracodawcy, okresu zatrudnienia przypadającego przed dniem 22 lutego 2016 r. – staż pracy liczy się od tego dnia i nie są uwzględniane poprzednie okresy zatrudnienia.

W rezultacie okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie nowelizacji, na podstawie umów terminowych (pod warunkiem, że zawierały one klauzulę wypowiedzenia) będzie wynosił:
2 tygodnie – w okresie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. w sytuacji, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu w wyniku wypowiedzenia do dnia 20 sierpnia 2016 r.),1 miesiąc – po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 21 sierpnia 2016 r. do 20 lutego 2019 r.),3 miesiące – po 3 latach od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 21 lutego 2019 r.). Przypominam, że po 33 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej umowa na czas określony trwająca w dniu wejścia w życie nowelizacji, przekształci się z mocyprawa w umowę bezterminową. Oznacza to, że co do zasady 3 miesięczny okres wypowiedzenia dotyczy wyłącznie bezterminowych umów o pracę.

Należy pamiętać, że do stażu pracy wlicza się także okres przepracowany w trakcie wypowiedzenia. Mowa zatem o stażu pracy, który został wypracowany w chwili rozwiązania stosunku pracy, nie zaś w momencie składania wypowiedzenia umowy o pracę. Liczy się dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia. W związku z powyższym dwutygodniowy okres wypowiedzenia znalazł zastosowanie w umowach, których okres wypowiedzenia upłynął najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2016 roku. Dla umów, które zostaną wypowiedziane począwszy od 8 sierpnia 2016 r. okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc. Powyższe wynika z art. 30 § 2(1) KP, zgodnie z którym:

„Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”.
Na przykład jeśli wypowiedzenie zostało złożone 8 sierpnia br., to zgodnie z art. 30 § 2(1) KP dwutygodniowy okres wypowiedzenia upłynąłby 27 sierpnia br. Jednakże w tej sytuacji, zgodnie z art. 36 § 1 KP w zw. z art. 16 ustawy nowelizującej, staż pracy wynosił co najmniej 6 miesięcy, dlatego też okres wypowiedzenia obowiązujący w tym przypadku to nie dwa tygodnie, a 1 miesiąc, czyli umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 30 września br.

W związku z tym, że w dniu 21 sierpnia br., zmianie uległ obowiązujący pracowników zatrudnionych na podstawie umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej okres wypowiedzenia, pracodawcama obowiązek poinformować pracownika o tej zmianie na piśmie. Zgodnie z art. 29 ust. 3(2) KP powinno to nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od zaistnienia zmiany.

Hanna Prusik, Impel Business Solutions

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com