Reklamy
Know How

Zyskasz na przekształceniu wieczystego użytkowania we własność?

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów lub nieruchomości to duże ryzyko dla przedsiębiorców. W latach 2009-2011 wzrosły one od 150 do nawet 1000% i stanowią średnio kilka procent kosztów operacyjnych. Sprawdź jak nie przepłacać – radzi Deloitte.

Możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego mają osoby prawne, w tym spółki handlowe, będące użytkownikami wieczystymi, oraz właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Możliwość przekształcenia mają także spółdzielnie będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży położonych na gruntach użytkowanych. Warunkiem zakwalifikowania się do przekształcenia jest co do zasady fakt posiadania prawa użytkowania wieczystego na dzień 13 października 2005 r.

– Wyłączone z możliwości przekształcenia są nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym. Dodatkowo, wykluczone są firmy, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję w publicznym celu. Specjalną grupą wyłączoną z procesu przekształceń są także grunty oddane w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców – zaznacza Kamil Żurek, Radca Prawny, Managing Associate w Deloitte Legal.

Aby przekształcić nieruchomość we własność wystarczy złożyć wniosek do odpowiedniego organu administracyjnego, w zależności od tego, czy nieruchomość podlega pod Skarb Państwa czy jednostkę samorządu terytorialnego. Dokument powinien zwierać żądanie przekształcenia użytkowania wieczystego. Od rozstrzygnięcia w zakresie przekształcenia przysługują środki odwoławcze, a także możliwość zaskarżenia decyzji w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Czas trwania całego procesu jest uzależniony od złożoności sprawy, może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Opłata za przekształcenie jest ustalana w decyzji o przekształceniu – na podstawie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jej wysokość zależy głównie od rynkowej wartości prawa własności gruntu oraz dotychczasowego okresu trwania użytkowania wieczystego. Opłata może zostać rozłożona na raty od 10 do 20 lat, z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Przekształcającym nieruchomość przysługują również bonifikaty, które są ustalane indywidualnie. W grupie uprzywilejowanych są nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, przysługuje im zniżka w wysokości 50% opłaty. Na nieodpłatne przekształcenie mogą liczyć także spółdzielnie mieszkaniowe.

Atrakcyjność przekształcenia zależy od dynamiki przyrostu opłat za użytkowanie wieczyste w trakcie trwania umowy oraz od daty jego ustanowienia. Generalnie, im bardziej dynamiczny rynek i wyższy potencjał przyrostu oraz im dłuższy okres trwania użytkowania w przeszłości, tym bardziej korzystna zmiana. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z użytkownikami gruntów o przeznaczeniu mieszkaniowym, gdzie nie są spodziewane przyrosty opłat rocznych ponad 150%, i którzy nie mają możliwości skorzystania z bonifikat, przekształcenie z ekonomicznego punktu widzenia nie ma większego sensu.

Źródło: Deloitte

Reklamy