Prawo

Za 4 miesiące użytkownicy wieczyści z prawem własności gruntów i bonifikatą

12 sierpnia 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w takiej formie, z dniem 1 stycznia 2017 r., prawo użytkowania wieczystego gruntów związane z posiadanymi lokalami mieszkalnymi przestanie istnieć, a w to miejsce pojawi się prawo współwłasności gruntu.

Celem ustawy jest przekazanie gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym na własność mieszkańców tego budynku. Przekształcenie to nie będzie przy tym wymagało ani wniosku osób zainteresowanych, ani konieczności wydania decyzjiadministracyjnych. Zostanie dokonane z mocy prawa, a właściwe organy będą miały 6 miesięcy na wydanie zurzędu stosownych zaświadczeń. Jeżeli zainteresowany zwróci się o wydanie takiego zaświadczenia organ będzie miał na to 14 dni. Będzie ono wysyłane wszystkim dotychczasowym współużytkownikom wieczystym naadres wskazany w ewidencji gruntów.

Ustawa przyjęła domniemanie skuteczności doręczenia, jeżeli zostało one dokonane na adres widniejący w ewidencji gruntów, stąd już obecnie dobrze jest zweryfikować, czy dokonaliśmy stosownych zmian adresów korespondencyjnych w tym rejestrze. Niezależnie od tego w celu dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej organ wydający zaświadczenie będzie również zobowiązany do przekazania zaświadczenia do sądu prowadzącego księgi wieczyste. Za dokonane przez ten sąd wpisy nie będą pobierane opłaty sądowe – wyjaśnia r.pr. Konrad Młynkiewicz, Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Koniec opłat za użytkowanie wieczyste?

Po dokonaniu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo współwłasności gruntów zniknie obowiązek uiszczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wydawałoby się, że ustawa odciąży wiele osób, które nie będą już musiały uiszczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Projekt zakłada jednak, że przez okres 20 lat, liczonych od 1 stycznia 2017 r. współwłaściciel, a także jego następcy prawni, będą ponosić roczne opłaty z tytułu przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Co do zasady wysokość tej opłaty będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu 31 grudnia 2016 r. przy czym będzie ona mogła podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 5 lat, w sposób znacznie bardziej przejrzysty niż przy waloryzacji opłat za użytkowanie wieczyste. W tym przypadku ewentualny wzrost opłaty będzie powiązany ze wskaźnikami zmiany cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – zwraca uwagę Konrad Młynkiewicz.

Prawo własności z bonifikatą lub zwolnieniem

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów przewiduje szereg zwolnień oraz bonifikat związanych z opłatami z tytułu przekształcenia. Dla przykładu, w stosunku do nieruchomości stanowiących przed dniem wejścia w życie ustawy własność Skarbu Państwa, wniesienie jednorazowo wszystkich opłat za 20 lat będzie skutkowało zastosowaniem 50% bonifikaty.

Również w przypadku jednorazowego uiszczenia wszystkich opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo współwłasności gruntów stanowiących wcześniej własność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, poszczególne gminy, powiaty czy województwa będą mogły przyznawać tego typu bonifikaty.

Należy pamiętać, że jednorazowe bonifikaty będą mogły również uzyskać współwłaściciele, którzy wykażą, że miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia. Na całkowite zwolnienie z opłaty mogą natomiast liczyć osoby fizyczne oraz spadkobiercy osób, które wcześniej wniosły jednorazowe opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, jak również osoby, które uzyskały prawo użytkowania wieczystego na podstawie tzw. dekretu warszawskiego – wskazuje Konrad Młynkiewicz.

Sadkowski i Wspólnicy

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com