Reklamy
Prawo

Ustawowy obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstw obejmie ponad 6.000 polskich firm

1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywnościenergetycznej.

W dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał „Ustawę o efektywności energetycznej”, która dzień później została ogłoszona w internetowymSystemie Aktów Prawnych Dz. U. 2016 poz. 831. Ustawa wchodzi w życie dnia 01.10.2016. Z dniem wejścia w życie Ustawy, w prawie polskim pojawi się wymóg audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który będzie obowiązkowy dla przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto podlega obowiązkowi audytu?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązany jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił którykolwiek z poniższych warunków:

Zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),

Lub też

Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.

Michał Skup, audytor energetyczny DNV GL Business Assurance:

„Dane wskazują, że do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązanych będzie ponad 6.000 przedsiębiorstw, co w kontekście ograniczonej liczby dostępnych na rynku audytorów energetycznych może stwarzać ryzyko nieprzeprowadzenia audytu w ustawowym terminie. Dlatego warto zainteresować się tematem już dziś.”

Firmy, które ustawa obliguje do przeprowadzenia audytu, będą musiały przekazać jego wynik Prezesowi UrzęduRegulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Audyt energetyczny należy przeprowadzić do 1 października 2017.

DNV GL Business Assurance

Reklamy