Reklamy
Prawo

ERBUD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki w zakresie dywidend

W dniu 26 stycznia 2016 r. Zarząd Erbud SA podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki w zakresie dywidend w spółce. Polityka ta przewiduje, że Zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez Radę Nadzorczą, wypłatę dywidendy na poziomie od 30 do 50 procent wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej spółki oraz Grupy Kapitałowej.

W swojej rekomendacji Zarząd przede wszystkim będzie brał pod uwagę potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Erbud, potrzeby płynnościowe Spółki, wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności oraz obsługę zobowiązań. W przypadku wyjątkowo dobrej oceny powyższych czynników oraz przy pozytywnej ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy.

Polityka dywidendy jest elementem strategicznego zarządzania rozwojem spółki przy zachowaniu równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków. Celem tej polityki jest zapewnienie akcjonariuszom możliwości realizowania długofalowego programu inwestycyjnego opartego o czytelne i stabilne kryteria podziału wypracowanego zysku. W Spółce nie występują żadne uprzywilejowane co do dywidendy akcje. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

GRUPA ERBUD

Reklamy