Reklamy
Prawo

Świadectwo pracy nie stanowi oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Pracy, UbezpieczeńSpołecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 maja 2012 r., sygn. akt II PK 238/11, otrzymanie przez pracownika świadectwa pracy, nie jest jednoznaczne z oświadczeniem woli pracodawcy w tym zakresie. W związku z czym nie może go zastępować.

Rozwiązanie stosunku pracy jest czynnością prawną i polega na przedstawieniu pracownikowi decyzji o rozwiązaniu umowy przez pracodawcę (oświadczenie woli). Oczywiście w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu pracy właściwych dla tej czynności (w przypadku odwołania chodzi o oświadczenie woli złożone na podstawie art. 70 KC). Dlatego też oświadczenie woli pracodawcy nie może być zastąpione przez wydanie świadectwa pracy, gdyż nie jest jednoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem umowy o pracę.  Wynika to również z tego, że świadectwo pracy zawiera oświadczenie wiedzy, a nie oświadczenie woli.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje dopiero w momencie wyrażenia oświadczenia woli o odpowiedniej treści, co z kolei rodzi konieczność wystawienia świadectwa pracy. Dokument ten stanowi potwierdzenie rozwiązania stosunku pracy, a nie jest jego podstawą.

Hanna Prusik, Aplikant Radcowski w Impel Business Solutions

Reklamy