Aktualności

Zrozumieć innowacyjność. Wyniki raportu “Innowacje w MŚP. Pod lupą”

Raport EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą” ujawnił, że polscy przedsiębiorcy do oceny tego, co jest innowacją, a co innowacją nie jest, podchodzą dużo bardziej rygorystycznie niż Unia Europejska. Wielu przedsiębiorców, którzy wprowadzają innowacje do swoich firm lub przynajmniej nad nimi pracują, wcale się za innowacyjnych nie uważa.

Czym są innowacje?

Zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej i OECD, a zaprezentowaną w Podręczniku Oslo definicją, innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu, wyrobu, usługilub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody mar­ketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa może być: pomyślnie zakończona wdrożeniem innowacji (przy czym niekoniecznie musi się ona wiązać z sukcesem komercyjnym), bieżąca – w trakcie realizacji, która nie doprowadziła dotychczas do wdrożenia innowacji lub też zaniechana przed wdrożeniem innowacji.

Co ważne, jak wyjaśnia GUS w raporcie „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013”1, produkty, procesy oraz metody organizacyj­ne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym działa przedsiębior­stwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Nie muszą też być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-ba­dawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą itp.).

Działalność innowacyjna – jak podaje GUS – polega na angażowaniu się przedsię­biorstw w różnego rodzaju działania naukowe, techniczne, organizacyjne, finanso­we i komercyjne, które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie sąnowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

Jak innowacje rozumieją przedsiębiorcy?

Jak wynika z badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą” przeprowadzonego przez instytut Keralla Research na zlecenie EFL2, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają roz­wiązania nowe w swoich firmach, ale nie na świecie, prowadzą prace nad nowymi produktami czy usługami, których nie wdrażają – wcale nie uznają się za innowa­cyjnych.

– Innowacje umożliwiają kreowanie nie tylko potrzeb, ale też nowych rozwiązań, które do tej pory nie były prezentowane na rynku. Rzeczy, które do tej pory nie istniały. Fir­ma jest innowacyjna, kiedy systematycznie wprowadza nowe typy urządzeń i kreuje na nowo rynek. – mówi Jarosław Kępa, członek Zarządu Cimat Sp. z o.o.

– Innowacja jest wszędzie tam, gdzie stosujemy rozwiązania, których nikt do tej pory nie ma, których nikt nie stosuje i w wyniku tego otrzymujemy bądź produkt, bądź pro­ces lepszy niż dotychczas istniejący na rynku – podkreśla inny badany, proszący o anonimowość przedsiębiorca.

– Innowacje staramy się finansować przede wszystkim ze środków własnych, naj­mniejszym możliwym nakładem, pokrywając je z marży z projektów, które realizuje­my. Dzieje się tak ze względu na wysokie ryzyko, że zostaniemy z inwestycjami i nie będziemy mieli zwrotu z zainwestowanych pieniędzy – dodaje Krzysztof Kamiński, prezes Alnea Sp. z o.o.

Zaproszeni do innowacyjności

Do innowacyjności nakłania nas Unia Europejska. Wszystkie kraje UE musiały sobie wyznaczyć strategie rozwoju do 2020 r., czyli zakończenia obecnej perspektywy finansowej. Wszystko zawarte jest w dokumencie Strategia Europa 20203. Stanowi ona zarówno kontynuację śmiałej wizji rozwoju, nakreślonej przez Strategię Lizbońską, jak i próbę odpowiedzi na słabości europejskiej gospodar­ki, jakie ze wzmożoną siłą ujawniły się podczas ostatniego kryzysu. Aby sprostać oczekiwaniom, polscy przedsiębiorcy będą musieli zmienić swoje nastawienie do innowacji i, aby móc dalej funkcjonować na rynku, oprzeć na nich swoje długoterminowe strategie biznesowe.

Europejski Fundusz Leasingowy SA

 

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com