Fundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych wypracował stopę zwrotu wynoszącą 4,03% w ciągu ostatnich 12 miesięcy – najwyższą stopę zwrotu w grupie porównawczej polskich funduszy dłużnych korporacyjnych publikowanych przez Analizy Online. Średnia stopa zwrotu w ww. grupie w 2020 wyniosła 1,42% .

Polityka inwestycyjna funduszu skupiała sie na papierach dłużnych sprawdzonych emitetntów, spółek o zdrowych fundamentach, prezentujących stabilne wyniki finansowe przez ostatnie lata. Uzupełnienie portfela inwestycji stanowiły również  rządowe papiery skarbowe.

Na rynku obligacji korporacyjnych, tak jak chyba na każdym rynku, pojawiają się cykle. Sądzę, że dziś jest dobry moment cyklu, by wejść na ten rynek. Pojawiło się na nim wiele okazji. Oczekuję, że spready na korpodługu będą się zawężały, co oznacza, że można oczekiwać bardzo przyzwoitych stóp zwrotu w perspektywie dwunastu miesięcy – podkreśla Bogusław Stefaniak - Szef rynku obligacji w IPOPEMA TFI. 

Na przestrzeni 2020 roku roku dominujący udział w aktywach funduszu posiadał rodzimy sektor bankowy – państwowych grup finansowych oraz instytucji z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Jednocześnie fundusz wykorzystał dobrą sytuację płynnościową czołowych deweloperów – spółek posiadających bank ziemi, pozwalający na swobodne funkcjonowanie w horyzoncie zapadalności wyemitowanych obligacji, akceptowalny poziom zadłużenia oraz odpowiedni poziom marż. Dywersyfikację portfela zapewniały m.in. obligacje przedsiębiorstw z sektorów: przemysł, chemia, telekomunikacja, ubezpieczenia oraz handel detaliczny. Bufor płynnościowy stanowiły m.in. inwestycje w obligacje skarbowe (ok. 20%) Polski oraz państw zagranicznych (Rumunii) o zmiennym kuponie oraz wspomniane obligacje emitentów o wysokiej ocenie kredytowej.

Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed negatywnym wpływem m.in. zmian wyceny walut. Bardzo dokładnie badamy kondycję spółek, w które inwestujemy i unikamy emitentów o wątpliwych parametrach finanowych – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI.

Analizy.pl: https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/IPO172/ipopema-obligacji-korporacyjnych


Zobacz również