Druga połowa 2020 roku to czas koncentracji inwestorów na rozwiązaniach o ograniczonym ryzyku. Wśród bezpiecznych funduszy w czołówce znalazł IPOPEMA Obligacji SFIO TFI, z zyskiem za okres 3 miesięcy na poziomie 3,29% (średnia rynku 1,92%) oraz 12 miesięcy 5,19% (średnia rynku 2,90%), osiągając wynik znacznie lepszy od innych funduszy w swojej kategorii.

Subfundusz Ipopema Obligacji będący funduszem absolutnej stopy zwrotu to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków będących alternatywą dla depozytów bankowych. Subfundusz prowadząc aktywną i elastyczna politykę inwestycyjną, doskonale wpisuje się w dzisiejsze wymagania inwestorów. Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Strategia wysokiej płynności instrumentów znajdujących się w portfelu subfunduszu w połączniu z aktywnym podejściem do zarządzania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko w okresie tzw. „spokoju na rynku”, ale również i „sztormów”. W okresie  od początku marca br. do chwili obecnej (tj. okresu Covid -19 i rynkowego zamieszania), subfundusz praktycznie podwoił swoją stopę zwrotu. 

Obraz zawierający osoba, kostium, mężczyzna, odzież

Opis wygenerowany automatycznie

- Kluczowe dla wyników w długiej perspektywie nie jest unikanie wszelkiego ryzyka lecz umiejętne wyszukiwanie okazji rynkowych i zwiększanie ryzyka w sytuacji gdy ceny znajdują się poniżej wartości uznanej za godziwą. Istotna część osiąganych wyników subfunduszu pochodzi również z aktywnego tradingu, który dodatkowo pozwala na lepsze wyczucie aktualnych tendencji rynkowych.  Największy nacisk na kreowanie stopy zwrotu postawiony jest jednak stricte na część skarbową a inwestycje w krótkoterminowe obligacje  denominowane w walucie obcej oraz papiery komercyjne są źródłem dodatkowej stopy zwrotu. Czynnikiem wyróżniającym ten fundusz jest inwestowanie m.in. w obligacje emitowane przez znane, duże podmioty, o wysokiej jakości kredytowej, którą trudno jest podważyć - podkreśla Bogusław Stefaniak, zarządzający funduszem.

W ocenie zarządzającego Ipopema Obligacji Łagodna polityka pieniężna prowadzona obecnie przez większość banków centralnych na świecie może wpłynąć na silny popyt na obligacje skarbowe, co powinno skutkować wzrostem cen tych instrumentów oraz pozytywnie przełożyć się na wyniki funduszy dłużnych.

Na przestrzeni ostatnich 3 i 12 miesięcy fundusz znalazł się w czołówce w swojej grupie porównawczej* 14.08.2020


1M3M5MYTD12M
Stopa zwrotu+0,57%+3,28%+3,21%+3,93%+5,19%
Średnia dla grupy+0,49%+1,92%+2,48%+2,67%+2,9%
Pozycja w grupie10/182/186/184/182/17

*Analizy Online – Rating dla funduszu IPOPEMA Obligacji

Podobnie ponadprzeciętne wyniki osiągnął fundusz Ipopema Obligacji Korporacyjnych. 

Fundusz, za sprawą wysokiej jakości instrumentów, posiadanych w portfelu, wyszedł obronną ręką z gwałtownej przeceny obligacji przedsiębiorstw z przełomu marca i kwietnia br. osiągając od początku roku stopę zwrotu na poziomie 2,6%. Wynik ten był o 2,1% wyższy niż średnia w swojej grupie porównawczej.

Zwrot z inwestycji w fundusz Ipopema Obligacji  Korporacyjnych na tle rynku (YTD, 14.08.2020)


1M3M6MYTD
Stopy zwrotu+0,46%+2,72%+2,22%+2,60%
Średnia dla grupy+0,50%+1,77%+0,05%+0,50%
Pozycja w grupie14/255/251/251/25

- Z uwagi na fakt, iż w nadchodzących miesiącach nadal należy spodziewać się zawężania (obecnie szerokich) spreadów na rynku obligacji korporacyjnych, wyniki funduszy tej kategorii mają szansę na znacznie wyższe stopy zwrotu od depozytów a nawet  z inwestycji w fundusze krajowych i zagranicznych obligacji skarbowych – dodaje zarządzający.

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiem ratingu, obligacje jednostek samorządu terytorialnego lub certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada utrzymywanie wysokiego poziomu płynności.


Zobacz również