Reklamy
Fundusze

Niezależne Altus TFI S.A. pozyskało 53 mln zł emisji certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. W marcu 2016 r. towarzystwo z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Inwestorzy mogli kupić je bezpośrednio w Altus TFI S.A.

(www.altustfi.pl) oraz w Banku PEKAO S.A. Wpływy z ostatniej emisji Altus FIZ AASD wyniosły o 53 mln zł. W sumie w marcu w wyników napływu nowych środków od inwestorów oraz wypracowania dodatniej stóp zwrotu przez zarządzających aktywa funduszu zwiększyły się o 13,65% (tj. 56,96 mln zł) do 474,26 mln zł. – W 2016 roku, dzięki emisjom i wypracowanym stopom zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosła już o 184 mln zł mimo, że nie posiadamy przecież własnej sieci sprzedaży. Fundusz Altus FIZ AASD poprzez odpowiednie zabezpieczenie portfela oraz właściwą alokację jest ciekawą alternatywą inwestycyjną dla funduszy benchmarkowych w okresie dużej zmienności na rynku kapitałowym, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Od początku działalnościAltus FIZ AASD, a więc od 21 lutego 2013 r. zarządzający wypracowali dla inwestorów już 27,1-proc. stopęzwrotu, co daje 8,1% zysku średniorocznie. W tym samym okresie, ze względu na giełdową dekoniunkturę indeksWIG wzrósł zaledwie o 6,84%. Dobre wyniki to efekt unikatowej strategii Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Obecnie na rynku jest już około 20 funduszy dywidendowych, ale tylko nasz stosuje aktywną alokację aktywów oraz strategię absolutnej stopy zwrotu. I dlatego, choć konkurencja w tym segmencie się zaostrza – w tym roku kolejne trzy TFI zaoferowały takie produkty, to Altus FIZ AASD radzi sobie bardzo dobrze, a nasze udziały w tym perspektywicznym segmencie rosną – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja aktywów. Inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów – w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. W odróżnieniu od konkurencji fundusz Altus AASD Dywidendowych realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w skali roku na poziomie min. 8%, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynku.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 61,69 mln zł, o 70,6% więcej niż w 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 164,7% do 239,59 mln zł. Na koniec marca br. Altus TFI S.A. zarządzało 10,26 mld zł aktywów: 8,38 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 1,88 mld zł w ramach usługi asset management.

Tomasz Brzeziński
Altus TFI S.A.

Reklamy