Reklamy
Prawo

Nowelizacja ustawy PZP: zatrudnienie na etat będzie wynikać z przepisów Kodeksu Pracy

proces zakładania firmy

W najnowszym projekcie nowelizowanego Prawa zamówień publicznych, które musi zacząć obowiązywać przed 18 kwietnia 2016 r. – z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej (2014/24/UE oraz 2014/25/UE) – znajdzie się również obowiązek zatrudnianiapracowników na etaty, gdy wymaga tego charakter pracy.

Zamawiający nie będzie oceniać, jaki rodzaj pracy spełnia warunki wymagające zatrudnienia na etat. To opis jakości i warunków świadczonych usług – w zestawieniu z zapisami Kodeksu Pracy – będzie wpływał na sposób zatrudnienia, co jest zgodne z ustawą o swobodzie gospodarczej oraz Konstytucją RP. Jeżeli charakter pracy – zawarty w SIWZ – wymagać będzie zawarcia umów o pracę, to zamawiający musi w budżecie uwzględnić pełne koszty zatrudnienia.

„Bezpieczeństwo na rynku pracy, odejście od kryterium najniższej ceny, uwzględnienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pełnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, a teraz zatrudnianie pracowników na etacie dla realizacji danego zamówienia, gdy wymaga tego charakter pracy – to najważniejsze osiągnięcia w kolejnych nowelizacjach prawa zamówień publicznych.

Implementacja dyrektyw UE oddala groźbę wstrzymania funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020. Związana z tym nowelizacja PZP była idealną okazją do wyeliminowania innych patologii, z jakimi od dawna boryka się sektor. Chodzi tu przede wszystkim o konkurowanie wykonawców kosztami pracy i tym samym szerokim stosowaniem umów cywilnoprawnych.

Obowiązek zawierania umów o pracę, to nie tylko korzyść dla pracowników, to także pewność dla przedsiębiorców i zamawiających, że przy zleceniach publicznych pracują odpowiedzialne, przeszkolone i kompetentne osoby. W świetle nowych przepisów, gdy charakter pracy obliguje wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę przy wykonywaniu usługi, to zamawiający musi pamiętać o odpowiednim konstruowaniu budżetów. Jest to niezbędne, by zabezpieczyć środki na pokrycie wszystkich kosztów pracy, jakie ponoszone są przy zatrudnianiu na etaty.

Oczywiście, zamawiający mają pełną elastyczność przy tworzeniu w SIWZ opisu charakteru pracy, który determinuje formę zatrudnienia. Jednak gdy wprost z niego wynika specyfika umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, to musi ona być wymagana w kontrakcie, którym zwiąże się z wykonawcą” – mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.

Rynek zamówień publicznych w Polsce stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki narodowej o wartości230 mld złotych rocznie. Ustawa PZP reguluje zatem olbrzymią część polskiej gospodarki, decydując przy tym o zatrudnieniu setek tysięcy Polaków oraz o kondycji tysięcy polskich przedsiębiorców. Niewłaściwe regulacje dotyczące zamówień publicznych mogą negatywnie przełożyć się na sytuację firm i tym samym spowodowaćwzrost bezrobocia czy szarej strefy, jak również spotęgować problemy z płynnością finansową w obrocie gospodarczym. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby Rząd zdecydował się wprowadzić nowelizację obowiązującej ustawy – polegającej na implementacji niezbędnych zapisów z punktu widzenia Unii Europejskiej – umożliwiającą korzystanie z funduszy europejskich. Pełne wdrożenie w obecnej chwili sparaliżowałaby rynek zamówień publicznych w naszym kraju. W tak krótkim czasie, jaki został do 18 kwietnia 2016 roku, zarówno zamawiający, jak i wykonawcy nie byliby w stanie odpowiednio przygotować się do reformy wprowadzającej w życie zupełnie nową ustawę.

Konfederacja Lewiatan

Reklamy