Czy wypowiedzenie umowy o pracę pracodawca można przesłać pracownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli ten udostępnił mu swój adres e-mail?  Kodeks pracy nie zawiera postanowień regulujących wprost tę kwestię. Znajdziemy w nim jedynie zapis wskazujący, że oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Wątpliwości wyjaśnia Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil (AdWise Group). Wypowiedzenie umowy o pracę, przesłane pracownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie skuteczne i zgodne z zasadami wypowiadania umów o pracę określonymi w kodeksie pracy, gdy oświadczenie to zostanie opatrzone przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wynika to wprost z przepisów kodeksu cywilnego, który w art. 78 (1) stanowi, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a oświadczenie woli złożone w tej formie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej – mówi Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil (AdWise Group). W przypadku przesłania pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej bez opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypowiedzenie umowy o pracę będzie skuteczne, lecz nastąpi niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi pisemnej formy wypowiadania umów o pracę. Potwierdzenie powyższego stanowiska znajdujemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego tj. w uchwale z dnia 2 października 2002 r., sygn. akt III PZP 17/02, gdzie czytamy, że "Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 KP, ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 KP". Art. 30 § 3 kodeksu pracy (KP), na który powołuje się Sąd Najwyższy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Niezachowanie zatem tej formy jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę oraz przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza, to że dokonując wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą faksu czy poczty elektronicznej (gdy nie dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym) nie składamy pracownikowi oświadczenia na piśmie, tak jak wymaga tego kodeks pracy i na tej podstawie pracodawca musi się liczyć z uwzględnieniem przez sąd ewentualnych roszczeń pracownika, gdy ten postanowi wystąpić na drogę sądową – wyjaśnia Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil (AdWise Group). Termin do złożenia odwołania do sądu pracy w takim przypadku zaczyna swój bieg od dnia doręczenia pracownikowi wiadomości e-mail wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się z jego treścią.    Zgodnie bowiem z art. 61 § 1 zdanie 1 KC w związku z art. 300 KP, wypowiedzenie umowy o pracę uznaje się za złożone z chwilą, gdy dotarło do pracownika w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Powyższa kwestia była przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego, w których Sąd ten podkreślał, że art. 61 KC nie wymaga, by adresat faktycznie zapoznał się z treścią oświadczenia woli. Dla skutecznego złożenia takiego oświadczenia jest bowiem istotna sama możliwość zapoznania się z jego treścią (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1995 r., sygn. akt I PRN 2/95, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2002 r., sygn. akt I PKN 259/01).  

Zobacz również