Eco5tech SA zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”), zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł projektu, w ramach którego zostanie  opracowany innowacyjny system analizy epidemiologicznej w budynkach. Eco5tech obecnie oczekuje wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect.

W ramach projektu Eco5tech przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach niemieszkalnych. 

- Nasz inteligentny system zarządzania budynkiem w dobie pandemii zdobył uznanie w oczach instytucji europejskich. Dzięki temu uzyskaliśmy niezbędne dofinansowanie na prowadzenie kolejnych prac rozwojowych. Faktycznie przejdziemy od idei do realnych działań. Nasz system będzie wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Rozwiązanie będzie miało szerokie spektrum zastosowania. Chcemy, aby nasze rozwiązanie było wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej oraz komercyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusów. - Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech SA.

Całkowita wartość projektu wynosi 3,78 mln zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2,37 mln zł. Uzyskane dofinansowanie stanowi 67,4 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu Spółki. Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane do końca 2023 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Eco5tech rozwija również inny autorski projekt w zakresie PropTech. Spółka finalizuje prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. 

21 grudnia ub.r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz C spółki Eco5tech do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z zapowiedziami Spółki, debiut odbędzie w połowie stycznia br. 


 


Zobacz również