Reklamy
Aktualności

Infovide-Matrix: wyniki za I półrocze 2012

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, dostawca usług doradczych i IT, uzyskała w I półroczu 2012 r. 81,05 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,36 mln zł zysku netto. Wzrosty przychodów odnotowano w sektorach energetyki oraz bankowości.

Dobre wyniki w I półroczu 2012 r. osiągnęła spółka w energetyce, gdzie wypracowała 14 mln zł przychodu, udział tego segmentu w przychodach ogółem wzrósł do 18,7%. Duże znacznie dla działalności operacyjnej Grupy miały również przychody z segmentu bankowość i finanse, które w I półroczy br. stanowiły 21,3% sprzedaży usług ogółem. Tradycyjnie najbardziej dochodowa była sprzedaż usług klientom z segmentu telekomunikacji i mediów, która przyniosła wpływy w wysokości 21,8 mln zł (29,2 proc. udział w sprzedaży usług).

W tym czasie spółka zależna DahliaMatic osiągnęła wyniki, które IM określa jako „zadowalające” – 1,78 mln zł zysku netto (wzrost o 27% r/r) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 14,86 mln zł (wzrost o 33% r/r). W 2011 zysk netto Spółki wyniósł 5,5 mln zł. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Infovide-Matrix zwiększyła zaangażowanie w tej spółce do poziomu 94%.

Wartość portfela zamówień Infovide-Matrix na 2012 r. wynosi na koniec lipca 2012 roku 106,1 mln zł. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają umowy z podmiotami sektorów telekomunikacyjnego, bankowego i energetycznego.

W dniu 24 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 3 392 913,42 zł w taki sposób, że na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 3 195 417,87 zł (0,27 zł na akcję). Pozostała część zysku (197 495,55 zł) miała zasilić kapitał zapasowy Spółki. Dywidenda została wypłacona w dniu 15 czerwca 2012 roku wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Spółki na dzień 31 maja 2012 roku.

Infovide-Matrix działa na rynku od 20 lat. Do Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix, należą firmy CTPartners, DahliaMatic, one2tribie. Zespół Grupy liczy obecnie blisko 700 specjalistów, od stycznia 2007 r. Infovide-Matrix S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklamy