Aktualności

Zacieśnienie unii bankowej: nowe sposoby umocnienia ochrony depozytów i dalszego ograniczania ryzyka bankowego

W dniu dzisiejszym Komisja wystąpiła z projektem systemugwarantowania depozytów bankowych dla strefy euro, równocześnie określając dalsze środki ochrony ograniczające wciąż utrzymujące się ryzyko w sektorze bankowym.

Niedawny kryzys unaocznił wszystkim zdolność wstrząsów gospodarczych i finansowych do poważnego osłabienia zaufania do systemu bankowego. Unię bankową ustanowiono właśnie w celu utwierdzenia zaufania do uczestniczących w niej banków. Europejski system gwarantowania depozytów (ESGD) zacieśni unię bankową, umocni ochronę deponentów bankowych, zwiększy stabilność finansową i zwiększy niezależność banków od państw.

Podjęte dziś środki są jednym z zapowiedzianych w tzw. sprawozdaniu pięciu przewodniczących kroków do umocnienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej. Wniosek ustawodawczy Komisji przewiduje objęcie depozytów gwarancjami na poziomie strefy euro. Wnioskowi towarzyszy komunikat, w którym określono kolejne środki pozwalające na dalsze ograniczenie utrzymującego się ryzyka dla systemu bankowego, równolegle doprac nad wnioskiem ws. europejskiego systemu gwarantowania depozytów (ESGD).

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialogu społecznego powiedział: Ukończenie budowy unii bankowej ma kapitalne znaczenie dla utworzenia odpornej i zasobnej unii gospodarczej i walutowej. Proponowany przez Komisję europejski system gwarantowania depozytów (ESGD), zbudowany na dotychczasowych krajowych systemach gwarantowania depozytów, będzie możliwy jedynie podwarunkiem pełnego wdrożenia wspólnie przyjętych reguł. Równolegle powinniśmy podejmować dalsze kroki w celu ograniczania ryzyka w systemie bankowym. Konieczne jest zwiększenie niezależności banków od państwa, a także uzgodnienie i wprowadzenie w życie takich reguł, aby ciężar ratowania banków popadających w poważne trudności finansowe nie obarczał w pierwszym rzędzie podatników.

Jonathan Hill, komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, stwierdził: Kryzys obnażył kruche podstawy całej konstrukcji wspólnej waluty. Od tego czasu wprowadziliśmy Jednolity Mechanizm Nadzorczy i Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Teraz należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia wspólnego systemu gwarancji depozytów. Wprowadzając go stopniowo, musimy dopilnować, żeby ograniczaniu ryzyka towarzyszył jego odpowiedni podział. Jesteśmy zdeterminowani do urzeczywistnienia tych celów.

System ma być wprowadzany w trzech etapach rozłożonych w czasie. Ma on z początku polegać na reasekuracji krajowych systemów gwarancji depozytów (SGD), by po trzech latach przejść w system koasekuracji, przy stopniowym zwiększaniu wkładu wnoszonego przez ESGD. W etapie końcowym, na rok 2024 przewidziano pełne wdrożenie europejskiego systemu gwarantowania depozytów. W systemie przewidziano zestaw solidnychzabezpieczeń przed pokusami nadużycia bądź niewłaściwego wykorzystania, które mają skłonić systemy krajowe do ostrożności w zarządzaniu potencjalnym ryzykiem. W szczególności do ESGD będą mogły przystąpić jedynie krajowe systemy ściśle przestrzegające obowiązującego prawodawstwa UE.

Komisja Europejska

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com