ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, nabyła akcje Spółki AUTO-SPA S.A. i przekroczyła próg 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Emitent planuje nadal rozbudowywać swój portfel inwestycyjny o bardzo perspektywiczne podmioty. W dniu 06.04.2016 r. AUTO-SPA S.A. poinformowała o otrzymaniu od ABS Investment S.A. zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. nabyła 500.000 szt. akcji tego podmiotu i po przeprowadzonej transakcji posiada łącznie 501.000 szt. akcji, co stanowi 5,21% udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA AUTO-SPA S.A. oraz tyle samo udziałów w kapitale zakładowym. AUTO-SPA S.A. buduje, zarządza i rozwija sieć samoobsługowych, ręcznych myjni samochodowych na terenie całego kraju oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycja ABS Investment S.A. w tą spółkę wynika z bardzo dobrych perspektyw jej rozwoju oraz ze spełnienia przez nią kryteriów inwestycyjnych przyjętych przez Emitenta. „AUTO-SPA jest liderem rynku polskiego - największą siecią myjni w Polsce, która posiada również myjnie w innych krajach takich jak Ukraina i Czechy. Firma przez ostatnie kilka lat sporo inwestowała. Teraz przyszedł czas na poprawę efektywności działania, reorganizację firmy i opracowanie nowej strategii. ABS ma być aktywnym doradcą w tym procesie. AUTO-SPA to jedna z siedmiu nowych inwestycji w portfelu ABS, które pojawiły się w ostatnim czasie.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A. ABS Investment S.A. cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o bardzo innowacyjne i perspektywiczne podmioty. Wieloetapowa selekcja i dobór spółek portfelowych w oparciu o rygorystyczne kryteria zaangażowania kapitałowego Emitenta pozwala na minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie stopa zwrotu ABS Investment S.A. na każdej ze spółek portfelowych (z jednym wyjątkiem) jest dodatnia. Świadczy to o skutecznej realizacji założeń polityki inwestycyjnej Spółki. Do debiutu na rynku NewConnect przybliża się także spółka Outdoorzy S.A., która zajmuje się działalnością w zakresie internetowej sprzedaży specjalistycznego sprzętu sportowego. ABS Investment S.A. posiada obecnie akcje stanowiące 45% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA tego podmiotu. Outdoorzy S.A. zacieśniają współpracę z inną spółką portfelową Emitenta - InBook S.A., w której posiada on akcje stanowiące 29,82% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Kooperacja tych dwóch podmiotów pozwala na uzyskiwanie znaczących efektów synergii i przekłada się na umacnianie ich pozycji rynkowej. „Jak zawsze bardzo liczę na dobrą współpracę naszych spółek portfelowych. Szczególnie dotyczy to spółek Outdoorzy S.A. i InBook S.A. ze względu na to, że działają w tym samym modelu biznesowym, a każda nich ma bardzo mocną pozycję w swojej branży. Ścisła współpraca obu firm powinna jeszcze bardziej poprawić ich pozycję na rynku. Zarówno InBook S.A., jak i Outdoorzy S.A., są klasyfikowane w TOP10 portfela ABS, tj. najistotniejszych i najważniejszych spółek. Sytuacja finansowa podmiotów, które znajdują się w tym segmencie portfela inwestycyjnego jest bardzo dobra. Większość z nich zapewne wypłaci w tym roku dywidendę, a wszystkie powinny poprawić wyniki finansowe i umocnić pozycję rynkową.” - dodaje Jarosz. ABS Investment S.A. wypracowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 3.096 tys. zł i zrealizowała tym samym samym przyjęte prognozy finansowe. Był to zarazem najlepszy rok w całej historii Emitenta. Dobre wyniki finansowe Spółki przekładają się na wycenę jej obligacji, notowanych na rynku Catalyst, która cały czas utrzymuje się na poziomie powyżej 100% wartości nominalnej. Emitent realizuje dwa programy skupu akcjiwłasnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B prowadzony w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Wskaźnik C/Z ABS Investment S.A wynosi obecnie 4,8. Z kolei wartość wskaźniki C/WK Spółki sięga poziomu 0,71. ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacjezadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect. Artur Górski ABS Investment S.A.

Zobacz również