ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zrealizowała prognozy finansowe na 2015 r. i zakończyła go zyskiem netto w wysokości 3.096. tys. zł. Emitent osiągnął także bardzo wysokie przychody z działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Spółka osiągnęła 390 tys. zł zysku netto w 4 kw. 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży sięgających 331 tys. zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku ABS Investment S.A. poniosła stratę netto w kwocie1.174 tys. zł, a wartość sprzedaży wynosiła 46 tys. zł. W całym 2015 r. Emitent zanotował 978 tys. zł przychodów ze sprzedaży usług, co jest bardzo dobrym wynikiem i pozwala to na zabezpieczenie bieżących kosztów jego funkcjonowania. Dzięki temu Spółka nie musi dokonywać transakcji sprzedaży posiadanych aktywów. Wypracowane przez ABS Investment S.A. w 2015 r. wyniki finansowe są najlepszymi w całej historii Spółki i pozwalają Zarządowi z dużym optymizmem patrzeć na perspektywy na kolejne kwartały. „Rok 2015 można śmiało nazwać rokiem rekordów. ABS uzyskał najwyższe w historii przychody ze sprzedaży usług oraz przychody ze sprzedaży akcji, które łącznie przekroczyły 5,5 mln zł. Rekordowy był również wypracowany zysk oraz poziom środków  pieniężnych. Moim zdaniem podstawowe przyczyny sukcesu to odpowiedni dobór spółek do portfela, skupienie się na tzw. TOP 10, a więc liście najważniejszych spółek portfelowych akutalizowanej co kwartał, konsekwentne zamykanie pozycji inwestycyjnych o zadowalającej stopie zwrotu, a z mniejszym potencjałem wzrostu oraz realizacja wysoce rentownych usług doradczych, głównie dla spółek portfelowych. Bardzo istotna jest również zmiana modelu realizowania nowych projektów inwestycyjnych na jeszcze bardziej bezpieczny dla ABS.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A. Największy wpływ na wysokość zysku netto Emitenta miała oczywiście działalność inwestycyjna. Jej saldo było w 4 kw. 2015 r. dodatnie i wyniosło 311 tys. zł. W całym 2015 r. ABS Investment S.A. osiągnął zysk na działalności inwestycyjnej w kwocie blisko 3.570 tys. zł. Spółka posiada bardzo dobrze zbudowany portfel inwestycyjny, który składa się głównie z 10-ciu najważniejszych i wyselekcjonowanych podmiotów. W minionym roku wartość akcji spółek portfelowych uległa znaczącemu wzrostowi, co przełożyło się bezpośrednio na wynik finansowy ABS Investment S.A. Emitent uzyskał także inne wpływy w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, m.in. z otrzymanych dywidend oraz odsetek. Spółka przeprowadziła również istotną przebudowę portfela inwestycyjnego i zamknęła całkowicie część inwestycji. Powinno to jej pozwolić na osiągnięcie równie dobrych wyników finansowych w 2016 r. „To, z czego jestem równie zadowolony jak z uzyskanych wyników przez ABS, to sytuacja w spółkachportfelowych. W każdej ze spółek z TOP 10 miały miejsce istotne, pozytywne zdarzenia różnego rodzaju, m.in. dobre wyniki finansowe, nowe kontrakty, pozyskanie kapitału czy zdobywanie nowych rynków. 60% z tych spółek wypłaciło w zeszłym roku dywidendę, a 80% z nich posiada taką zdolność. Firmy te zostały w zeszłym roku zasilone kapitałem akcyjnym lub dłużnym na kwotę powyżej 60 mln zł. Kilka z nich, podobnie jak ABS, zostało zakwalifikowanych do portfela prestiżowego indeksu NCIndex30. Cztery spółki obecne w portfelu ABS w 2015 r. zmieniły rynek notowań z NewConnect na rynek regulowany. Rotacja w portfelu ABS jest spora. W 2015 r. zniknęło z niego 10 spółek, a pojawiło się kilka nowych pozycji. ABS umocnił się też w akcjonariacie kilku najlepiej rokujących spółek z listy TOP 10.” - zaznacza Jarosz. ABS Investment S.A. zrealizowała także przedstawione prognozy finansowe na 2015 r. Zysk brutto na 1 akcjęwyniósł ok. 0,47 zł, podczas gdy pierwotna prognoza przewidywała, że będzie on na poziomie 0,25 zł - 0,27 zł. Podwyższona prognoza zakładała, że zysk brutto na jedną akcję ukształtuje się na poziomie 0,48 zł - 0,52 zł. Spółka wypełniła także założenia dotyczące wartości jej aktywów (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów). Podwyższona prognoza finansowa stanowiła, że wartość ta będzie się zawierała w przedziale 3,00 zł - 3,30 zł, podczas gdy wcześniejsza prognoza przewidywała poziom 2,80 zł - 3,00 zł. Wartość aktywów Emitenta na koniec 2015 r. wyniosła 3,01 zł. „Podstawowe cele na 2016 r. to dalsze zwiększanie wartości ABS dla naszych Akcjonariuszy.  Rozumiem przez to zarówno wzrost wartości portfela inwestycyjnego, jak i dalszą realizację skupu akcji własnych oraz zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy. W najbliższym czasie podejmę decyzję o publikacji prognozy zysku i poziomu aktywów na ten rok. Pomimo bardzo słabej koniunktury na rynku kapitałowym jestem optymistą w kwestii możliwości wypracowania dobrych wyników. A wyznaczone cele będą jak zwykle bardzo ambitne.” - podsumowuje Prezes Jarosz. ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect. ABS Investment S.A.

Zobacz również