Reklamy
Biznes

EuroRating zmienił perspektywę ratingu Orange Polska S.A. ze stabilnej na negatywną

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na poziomie BBB-.

UZASADNIENIE

Perspektywa oceny ratingowej Orange Polska S.A. została obniżona głównie ze względu na spodziewany przez EuroRating wzrost zadłużenia spółki, jaki nastąpi w związku z płatnością za wylicytowane waukcji UKE za kwotę 3,15 mld zł częstotliwości LTE. Agencja pozytywnie ocenia fakt, że spółka zapewniła już sobie finansowanie tej transakcji w postaci długoterminowej pożyczki zaciągniętej w ramach Grupy Orange, jednak samo dokonanie tak dużej inwestycji finansowanej w większości kapitałem obcym przyczyni się do istotnego wzrostu wskaźników zadłużenia i tym samym wpłynie na pogorszenie profilu ryzyka kredytowego spółki.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza także kontynuację spadku przychodów ze sprzedaży generowanych przez Orange Polska, co przy jednoczesnej postępującej erozji osiąganych marż skutkuje systematycznym obniżaniem się generowanych przepływów z działalności operacyjnej i osłabia zdolność spółki do finansowania relatywnie wysokich nakładów inwestycyjnych oraz wypłat dywidend dla akcjonariuszy.
Agencja do czynników ryzyka zalicza również utrzymujące się od dłuższego czasu na niskich poziomach wskaźniki płynności finansowej spółki. EuroRating zakłada jednak, że telekomunikacyjna spółka może liczyć na bieżące wsparcie finansowe ze strony strategicznego inwestora – Grupy Orange.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego Orange Polska S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Orange Polska S.A. oddziaływałyby: wzrost wskaźników zadłużenia (w szczególności powyżej poziomów obecnie spodziewanych), dalszy spadek osiąganych przychodów ze sprzedaży i wypracowywanych wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; dalsze pogorszenie sytuacji płynnościowej spółki; a także dokonywanie przez spółkę wypłat dywidend dla akcjonariuszy w sytuacji wzrostu ponoszonych wydatków inwestycyjnych.

Do czynników, które wpływałyby pozytywnie na profil kredytowy spółki, EuroRating zalicza:  potencjalne ograniczenie lub rozłożenie w czasie planowanych nakładów inwestycyjnych; mniejszy od obecnie spodziewanego wzrost wskaźników zadłużenia; poprawa w zakresie osiąganych przychodów, wyników finansowych i przepływów operacyjnych; poprawa sytuacji płynnościowej;  a także całkowite czasowe wstrzymanie wypłat dywidend i/lub dokonanie przez akcjonariuszy ewentualnego podwyższenia kapitału spółki.

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA

Orange Polska S.A. podlega ocenie agencji ratingowej EuroRating od 2007 roku w ramach prowadzonej przez agencję oceny ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest nainformacjach publicznie dostępnych.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.

EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a przyznawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

dr Mirosław Bajda – Prezes Zarządu
EuroRating

Reklamy