Reklamy
Biznes

Grupa MIRBUD rozpoczyna 2016r. ze znaczącym portfelem zamówień

czwartym kwartale roku obrotowego 2015 Grupa MIRBUD uzyskała przychody w wysokości 230,2 mln PLN, w porównaniu do blisko 271 mln PLN w analogicznym okresie roku 2014. Na poziomie zysku operacyjnego Grupa wygenerowała 8 mln PLN w porównaniu do 6,7 mln PLN w roku ubiegłym, zysk netto wyniósł 0,3 mln PLN w porównaniu do 1,79 mln PLN uzyskanego w porównywalnym okresie roku 2014. Narastająco w całym roku 2015 Grupa wygenerowała ponad 756 mln przychodów ponad 35 mln zysku operacyjnego a zysk netto wyniósł blisko 15 mln złotych. Obecny portfel zamówień Grupy na kolejne lata ma wartość ponad 1,6 mld złotych, w tym około 800 mln przypada na bieżący rok.

Wysokość przychodów Grupy w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 uległa obniżeniu o 22%, co było spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie robót inżynieryjno- drogowych. Wynikało to głównie z faktu osiągnięcia przez Grupę w 2014r. znacznych przychodów z tytułu realizacji inwestycji  dokończenia budowy dwóch odcinków autostrady A1, natomiast w 2015r. trzy obecnie realizowane kontrakty drogowe znacznej wartości: obwodnica Inowrocławia, fragment drogi ekspresowej S-3, oraz fragment drogi S-5 znajdowały się w fazie projektowania i  początkowej realizacji. Warto jednak zauważyć, że wzrost przychodów o 25% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotował na poziomie jednostkowym MIRBUD SA, na co miały wpływ realizowane głównie projekty z zakresu budownictwa drogowego oraz  mieszkaniowego.

W samym IV kwartale 2015r. Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Rentowność sprzedaży Grupy w tym okresie względem analogicznego okresu 2014r. uległa podwyższeniu  1,3%. co wynikało głównie z wzrostu rentowności w segmencie robót inżynieryjno-drogowych i budynków użytku publicznego. Należy jednak zaznaczyć, że znaczący wpływ na obniżenie zysku netto Grupy w omawianym okresie miała poniesiona w IV kwartale 2015r. strata w wysokości 1,8 mln zł przez spółkę zależną Expo Mazury S.A. (dawniej Expo Arena S.A.). Narastająco strata wyniosła 1,2 ml złotych.

„Jestem przekonanym, że w całym 2016r. spółka Expo Mazury poprawi swoje wyniki i zanotuje zysk. Po przejęciu tej firmy zdecydowanie wzmocniliśmy skład kadry zarządzającej, a spółka ma  ambitne plany w zakresie realizacji nowych imprez targowych i eventów.„- komentuje Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD SA.

„Analizując natomiast portfel zamówień całej grupy kapitałowej na kolejne okresy, który ma wartość ponad 1,6 mld złotych, to widać wyraźnie, że przez najbliższe 2-3 lata, 50% naszej sprzedaży będą stanowić projekty drogowe. Dlatego wyraźnie wzmacniamy nasz potencjał w tym zakresie, zatrudniając nowych wysokiej klasy specjalistów, a także rozbudowując w różnych rejonach kraju sieć wytwórni masy bitumicznej do 5 obecnie.

Bardzo ambitne plany ma także nasza spółka zależna JHM Development, która dzięki realizacji inwestycji mieszkaniowych zarówno w większych aglomeracjach jak i mniejszych miejscowościach chce docelowo sprzedawać 500 mieszkań rocznie. Natomiast planowana rozbudowa Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie 44 o kolejne 12 tys. metrów kwadratowych zdecydowanie poprawi jej rentowność. Jestem także przekonany, że dzięki wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację inwestycji infrastrukturalnych, sektor budowlany czeka znaczący wzrost, a grupa MIRBUD będzie jego beneficjentem”.- dodaje Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD SA.

Analizując strukturę sprzedaży Grupy w całym 2015r. to nadal główny udział stanowiły usługi budowlano-montażowe:  ok. 87% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: segment budynków, usługowych i handlowych, stanowiący ponad 48% tych usług (wzrost udziału o ok. 15 p.p. względem roku ubiegłego), a także sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły 35% sprzedaży (spadek udziału o 15 p.p.) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 17% przychodów (nieznaczny wzrost udziału o 0,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014).

W okresie sprawozdawczym wzrósł również udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 4,6% w 2014r. do 5,2% w roku bieżącym, oraz udział sprzedaży usług wynajmu z 3,6% w 2014r do 4,9% w roku 2015.

W samym IV kwartale 2015r Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży o ok. 15 % niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Struktura sprzedaży Grupy w IV kwartale 2015r. uległa znacznym zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok. 98% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowała sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, stanowiąca 59% tych usług (wzrost udziału o ok. 15,8 p.p. względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a także segment budynków, usługowych i handlowych, który stanowił ponad 24% sprzedaży (spadek udziału o ponad 26,4 p.p.) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 16,5% przychodów (wzrost udziału o prawie 11 p.p. w porównaniu do IV kwartału roku 2014).

W omawianym okresie sprawozdawczym wzrósł także udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 3,0% w IV kwartale 2014r. do 4,1%.

Narastająco w całym 2015r Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Rentowność sprzedaży Grupy w tym okresie względem analogicznego okresu 2014r uległa podwyższeniu o prawie 2 p.p.. co wynikało głównie ze wzrostu rentowności na robotach inżynieryjno-drogowych, w segmencie budynków użytku publicznego oraz sprzedaży usług wynajmu. W okresie tym ponadto udało się grupie utrzymać na wysokim poziomie rentowność na działalności deweloperskiej.

MIRBUD S. A.

Reklamy