Reklamy
Biznes

InteliWISE SA zaprezentował wyniki za czwarty kwartał 2015 roku

notowana na rynku NewConnect spółka InteliWISE S.A. po czterech kwartałach 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 721 303,02 zł oraz rekordowy zysk operacyjny 170 899,12 zł. W ostatnim kwartale Spółka InteliWISE S.A. wygenerowała roczny przychód przekraczający 540 tys. zł, oraz zysk z działalnościoperacyjnej na poziomie ponad 138 tys. zł. 

Po raz pierwszy w czasie działalności, Spółka InteliWISE S.A. w całym roku wygenerowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie ponad 170 tys. zł, osiągając ponad 10 % rentowność. Wraz z przychodami finansowymi, Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 821 322,09 zł.

Wybrane dane jednostkowe dotyczące InteliWISE S.A. z rachunku zysków i strat za IV  kwartał  2015, z danymi porównawczymi za IV kwartał  2014

InteliWISE SA

01.10.2015 -31.12.2015
w zł

01.10.2014 -31.12.2014
w zł

Przychody netto ze sprzedaży

542 052,58

576 283,72

Przychody finansowe

0,00

0,00

Zysk (strata) na sprzedaży

137 276,35

-112 674,63

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

138 287,53

-123 179,79

Zysk (strata) brutto

138 648,90

-123 448,11

Zysk (strata) netto

138 648,90

-123 448,11

Źródło: InteliWSIE SA

Wybrane dane jednostkowe dotyczące InteliWISE S.A. z rachunku zysków i strat narastająco za cztery kwartały 2015 roku, z danymi porównawczymi za cztery kwartały 2014 roku

InteliWISE SA

01.01.2015 -31.12.2015
w zł

01.01.2014 -31.12.2014
w zł

Przychody netto ze sprzedaży

1 721 303,02

1 788 094,89

Przychody finansowe

652 066,78

0,00

Zysk (strata) na sprzedaży

171 518,11

-46 215,82

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

170 899,12

-56 818,48

Zysk (strata) brutto

821 322,09

-57 472,77

Zysk (strata) netto

821 322,09

-57 472,77Źródło: InteliWSIE SA

Do końca 2015 roku Spółka obsługiwała kilkudziesięciu klientów poprzez stałe usługi abonamentowe, z których pokrywane są koszty stałe działalności. Sytuacja ta spowodowała wzrost rentowności z działalności gospodarczej do poziomu 10% w skali roku.

Spółka realizowała zlecenia związane ze świadczeniem usług chmurowych w obszarze automatyzacji dostępudo wiedzy oraz outsourcingiem wyspecjalizowanych usług contact center, realizowanych przez konsultantów obsługujących wielokanałowe centra pomocy, w tym live chat, help desk oraz infolinie. Wdrożono szereg usług dla Administracji publicznej i lokalnej, instytucji użyteczności publicznej oraz firm komercyjnych z sektora e-commerce i sklepów internetowych.

W ostatnim kwartale 2015 roku wdrożono korzystne dla Spółki projekty m.in.:

Projekt Wirtualnego Doradcy oraz Live Chat dla Zielonej Linii obsługiwanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wzmocniło to pozycję InteliWISE w ramach innowacyjnych rozwiązań dla e-administracji.
Obsługiwano kilkudziesięciu klientów na usługi abonamentowe zarówno w sektorze administracji jak i biznesu mi.in.: T-Mobile, Feu Vert, Castorama, CCR Sport, Modbis.pl, Mediaekspert, Fadesa Polnord Polska, Yves Rocher, Noble Health, Akademia Leona Koźmińskiego, CCR Sport, Bricoman, F.H. Sfinks, Propharma, MPWIK Kraków, Urząd Miasta Legionowo, Comarch dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

„Dla startupów i innowacyjnych spółek dostarczających cloudowe rozwiązania, czy oprogramowanie dla sektora biznesowego (B2B), najtrudniejsze są zwykle 2 wyzwania: zbudowanie masy krytycznej w postaci liczby klientów oraz przekonanie ich do regularnych, abonamentowych płatności za oprogramowanie – powiedział Marcin Strzałkowski, prezes InteliWISE SA.  Tylko odpowiednia proporcja obu czynników umożliwia przejście przez fazę “palenia” funduszy, związane z presją cenową usług cloudowych, do fazy szybkiego wzrostu. W InteliWISE w 2015 roku udało się zoptymalizować model biznesowy, osiągając rosnące przychody z regularnego, comiesięcznego abonamentu od solidnych średniej i dużej wielkości organizacji – dodaje.”

InteliWISE

Reklamy