Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, w dalszym ciągu zwiększa przychody zesprzedaży. W 1 kw. 2016 r. ich wartość sięgnęła 6.941 tys. zł, a zysk netto Emitenta przekroczył 21 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku Kupiec S.A. zanotował 91 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 6.733 tys. zł. Niższy wynik netto Spółki był związany z obniżeniem marży, głównie na zleceniach międzynarodowych. Emitent prowadzi obecnie aktywne działania, które mają pozwolić na wzrost uzyskiwanych rentowności w segmencie spedycyjnym. Kupiec S.A. cały czas optymalizuje również koszty operacyjne, co przekłada się na ich wyraźne obniżenie w stosunku do wypracowanych przychodów. Długoterminowym celem Spółki jest osiągnięcie kwartalnych obrotów w wysokości 8,4 mln zł. Zarząd Emitenta przewiduje, że stabilizacja generowanych przychodów w ostatnich pięciu kwartałach pozwoli na utrzymanie tego trendu w kolejnych okresach. „Dla spółki spedycyjnej najważniejszym elementem jest stopniowe zwiększanie skali swojej działalności, za czym podążają zwiększone obroty i zyski. W planach na ten rok mamy osiągniecie wyższych obrotów i zwiększenie efektywności oddziałów w Tarnowie, Kielcach oraz w Katowicach. Celem jest wypracowanie minimum 1,2 mln zł miesięcznego przychodu na zadowalającym poziomie marży przez każdy z tych oddziałów. Myślimy też o otwarciu czwartego oddziału w okolicach końca roku. Nasi zleceniodawcy oczekują od nas dużego wolumenu pojazdów, którymi możemy dysponować i dlatego musimy się cały rozwijać.” - komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A. Kupiec S.A. zamierza skoncentrować swoją działalność na modelu inwestycyjnym i zreorganizować strukturę holdingową grupy poprzez przejęcie działalności operacyjnej w segmencie TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) przez nowo utworzony podmiot, który będzie w 100% zależny od Spółki. Podejmowane działania są zgodne z przyjętą w 2015 r. Strategią Rozwoju Emitenta, która powinna pozwolić na dalszy dynamiczny wzrost jego wartości. Kupiec S.A. pozostaje największym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect Spółki BVT S.A., która zakończyła 2015 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł. Emitent zamierza dążyć do utrzymania w najbliższych latach obecnej polityki dywidendowej tego podmiotu, która zakłada coroczną wypłatę dywidendę, co powinno korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. BVT S.A. przeprowadza aktualnie proces połączenia z WindykacjaPL Sp. z o.o. Pozwoli ono na znaczące rozszerzenie obszarów działalności BVT S.A. i dywersyfikację źródeł przychodów. Kupiec S.A. rozwija również swoją działalność inwestycyjną i w 1 kw. dokonał objęcia akcji Spółki Outdoorzy S.A., która zamierza zadebiutować na przełomie 2 i 3 kw. 2016 r. na rynku NewConnect. Podmiot ten działa w branży e-commerce i prowadzi działalność handlową obejmującą sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowo-turystycznego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego outdoorzy.pl. Zarząd Spółki liczy na odniesienie wysokiej stopy zwrotu na tej inwestycji. „Dążymy do stworzenia spółki inwestycyjnej mającej w swym portfelu stabilne podmioty, o solidnych kapitałach, co roku wypłacające dywidendę swoim akcjonariuszom. Przychody i zyski generowane z działalności TSL były w 2013 roku mocną i bezpieczną platformą do budowania nowej firmy - BVT S.A., która zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu 2015 roku. Teraz chcemy wydzielić z Kupiec S.A. nowy podmiot (Kupiec TSL S.A.), który stopniowo w całości przejąłby całą działalność spedycyjną. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku dochody Kupiec S.A. będą pochodziły w dużej mierze z działalności inwestycyjnej. Posiadanie w swych aktywach dwóch spółek o znacznej wartości daje kolejne możliwości do tworzenia nowych podmiotów w innych branżach oraz wykorzystujących potencjał całej naszej grupy. Ostatnio objęliśmy akcje spółki Outdoorzy S.A., która zmierza na rynek NewConnect i myślimy już o kolejnych inwestycjach.” - podsumowuje Wróblewski. Emitent opublikuje raport roczny za 2015 r. w dniu 27.05.2016 r. Jednym z akcjonariuszy Spółki Kupiec S.A. jest inwestor finansowy - ABS Investment S.A. Spółka jest natomiast głównym akcjonariuszem BVT S.A. i posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Kupiec S.A.

Zobacz również