Reklamy
Biznes

Nowa norma ISO 9001

Certyfikację ISO 9001 przeszło do tej pory ponad milion organizacji. Jest to powszechnie doceniany system zarządzania jakością. Świat biznesu oraz przepisy prawne ciągle się zmieniają i również norma ISO 9001 od września 2015 ma swoje nowe oblicze. „Suplement – Procedury specyficzne dla ISO” do dyrektywy ISO/IEC zawiera nowy zestaw reguł proceduralnych stosowanych przez komitety ISO. Z dokumentu wynika jednolita, nadrzędna struktura, dla nowych standardów systemów zarządzania, czyli tzw. HLS (skrót od angielskiego High Level Structure). Wprowadzenie tego dokumentu w życie oznacza zmianę struktury norm ISO.

Okres przejściowy

Obecnie wiele firm posiada jeszcze obowiązujące certyfikaty wydane zgodnie ze „starymi” przepisami. Ostatnie certyfikaty oparte o „starą” normę ISO 9001 będą wydane w marcu 2017 roku. Oczywiście już teraz można przystąpić do certyfikacji na „nowych” zasadach, bądź przejść ze „starej” normy, na „nową”, co szczegółowo opisujemy w dalszej części artykułu. Natomiast od września 2018 roku ważne będą już tylko certyfikaty uwzględniające nowe zasady, czyli normę ISO 9001:2015, a certyfikaty „starego” typu utracą swoją ważność.

Jak przejść na nową normę ISO 9001:2015?

Firma, która posiada certyfikat sama wybiera jedną z trzech metod przejścia na nową normę ISO 9001:

  1. Recertyfikacja (w związku z wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu) z podpisaniem nowej umowy certyfikacyjnej kolejne na 3 lata.
  2. Przerwanie aktualnego cyklu i certyfikacja na zgodność z nową normą z umową certyfikacyjną na 3 lata.
  3. Przy audycie nadzoru sporządza się aneks do umowy oraz wyznacza czas na dodatkowy audyt przejścia. W tym przypadku nie ma zmiany terminu obowiązywania umowy i certyfikat ważny jest zgodnie z poprzednią umową.

Najkorzystniejszym i jednocześnie najprostszym sposobem na przejście na „nową” normę jest certyfikacja połączona z podpisaniem nowej trzyletniej umowy.

Co zmienia się w normie ISO 9001?

Wprowadzenie nowych zasad nie wymaga zmiany dokumentacji w organizacjach, które już posiadają certyfikat ISO 9001 w „starszej” wersji. Stosowanie nowych wytycznych jest niezbędne dopiero po recertyfikacji i wprowadzeniu „nowej” normy. Norma ISO 9001:2015 posiada inną strukturę, a także wprowadza zmiany w terminologii. Czytając nowe wytyczne uwagę zwraca promowanie myślenia opartego na ocenie ryzyka. Co ciekawe ryzyko jest traktowane nie tylko jako zagrożenie, ale również szansa. Nowa norma stawia przed jednostkami ubiegającymi się o certyfikację wymaganie zrozumienia funkcjonowania organizacji i określenia jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego. Do tej pory było to dobrą praktyką stosowaną przez szereg firm, natomiast teraz jest to już obowiązkiem dla wszystkich. Kolejnym wymaganym punktem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. Ponadto uproszczone są zapisy dotyczące dokumentacji.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o nowościach w normie ISO 9001:2015, to zapraszamy do zapisania się na szkolenie dotyczącego tego tematu. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/iso-90012015-planowane-zmiany/).

Reklamy