Know How

Jak stworzyć dobry biznesplan?

Biznesplan jest niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. Jednak warto go stworzyć również dla siebie, jako właściciela, aby w jednym miejscu zebrać najważniejsze kwestie związane z prowadzonym biznesem. Jak stworzyć dobry biznesplan?

 

Biznesplan – potrzebny czy nie?

 Biznesplan zamiennie nazywany planem strategicznym przedsiębiorstwa to dokument, w którym opisujemy swój pomysł na biznes, określamy cele i priorytety oraz przedstawiamy wykaz produktów lub usług, które zamierzamy oferować. Wymieniamy krótko i długoterminowe cele, analizujemy nasz potencjał na tle konkurencji, przedstawiamy kosztorys działalności, uwzględniamy zyski i straty itp. W skrócie można powiedzieć, że celem biznesplanu jest odpowiedź na pytania:  kto, co i jak chce zrobić oraz ile to będzie kosztować? Biznesplan należy przestawić, jeśli ubiegamy się o kredyt na firmę w banku, dotację unijną, pieniądze na start biznesu z Urzędu Pracy lub w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z pomocy Anioła Biznesu. Jak powinien wyglądać dobry biznesplan, aby spełniał swoje zadanie, czyli przyciągnął inwestorów?

 

Biznesplan – część opisowa

Na początku biznesplanu, po spisie treści, zamieszczamy streszczenie. Ponieważ to tzw. clou dokumentu (taki mini biznesplan) najlepiej pisać je na samym końcu. Powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak cel, dla którego został przygotowany biznesplan. Należy tu zamieścić zwięzły opis: produktów lub usług, grupy docelowej, korzyści, jakie nasza działalność ma przynieść klientom, zapotrzebowanie finansowe do realizacji własnego pomysłu na biznes, doświadczenie i umiejętności osób tworzących firmę, ocena warunków makroekonomicznych z uwzględnieniem ryzyk dla naszego biznesu. W streszczeniu należy zawrzeć również najważniejsze dane finansowe. Kolejne punkty części opisowej biznesplanu to charakterystyka firmy, przedsięwzięcia i kadry. Oprócz podstawowych danych firmy, formy prawnej, powinny się tu znaleźć takie kwestie, jak:

 • krótki opis właściciela (doświadczenie i umiejętności) oraz kadry zarządzającej i pracowników,
 • wizja i strategia rozwoju (cele krótko i długoterminowe),
 • opis produktów i usług, które zamierzamy oferować oraz tego, co je wyróżnia na tle konkurencji,
 • charakterystyka i analiza rynku, na którym zamierzasz działać,
 • analiza popytu,
 • bariery, jakie możemy napotkać przy chęci wejścia na rynek,
 • kanały dystrybucji,
 • strategia marketingowa / plan marketingowy,
 • analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia),
 • harmonogram realizacji.

 

Część finansowa biznesplanu

Ta część biznesplanu ma potwierdzić, że przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Powinna być stworzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, która precyzyjnie wskazuje, jak dokonać odpowiednich wyliczeń. Część finansowa musi zawierać plan inwestycyjny razem z prognozowaną sprzedażą towarów lub usług. Niezbędnym punktem są koszty niezbędne do realizacji wyznaczonych celów. W analizie powinien zostać uwzględniony:

 • bilans (przedstawia aktywa, czyli majątek przedsiębiorstwa oraz pasywa – skąd mamy pieniądze potrzebne na biznes, czyli np. kredyt, oszczędności, itp.),
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływu środków pieniężnych (wpływy i wydatki),
 • analiza progu rentowności,
 • wykaz środków trwałych.

 

Tworząc dobry biznesplan, pamiętajmy, aby używać prostego języka – żargon biznesowy nie będzie dla wszystkich zrozumiały, przez co może nam zamknąć drogę uzyskania środków na rozkręcenie biznesu. Musimy pamiętać o tym, aby dokument był schludny, przejrzysty i miał atrakcyjną formę, która zachęci drugą stronę do czytania. Opis musi potwierdzać to, że nasz biznesplan jest realny. Nie zapomnijmy o własnoręcznym podpisie na ostatniej stronie dokumentu.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com