Są wycenianie na bieżąco, są też notowane na giełdzie, ale nie są stricte akcjami i do tego zarządzaniem nimi odbywa się w dość pasywny sposób. Fundusze ETF to dobrze znane instrumenty finansowe, mające na celu jak najdokładniej odwzorowywać np. dany indeks giełdowy. Prowadzone są według ściśle określonej strategii, ale ich ryzyko jest znacznie mniejszy niż w przypadku posiadania tradycyjnych akcji konkretnej społki.

ETF-y na giełdzie

ETF to inaczej otwarte fundusze inwestycyjne (ang. Exchange Traded Fund). Fundusze ETF są notowane na giełdzie papierów wartościowych i działają podobnie jak FIO czy FIZ (Fundusze Inwestycyjne Otwarte i Fundusze Inwestycyjne Zamknięte). Mają określoną strategię działania, ale są zarządzane bardzo pasywnie. Mają jak najdokładniej odwzorować wybrany indeks giełdowy, więc nie da rady na nich osiągnąć wyniku większego niż benchmark indeksu giełdowego. Mają jednak wiele innych zalet, które zostały docenione przez inwestorów, a same fundusze ETF łatwo można kupić w każdej nowoczesnej platformie transakcyjnej.

Zalety Funduszy ETF

Wśród zalety Otwartych Funduszy Inwestycyjnych wymieniamy:

Zarządzanie pasywne - ich głównym celem je maksymalne odzwierciedlenie zachowania wybranego indeksu giełdowego (obligacji, akcji czy nawet towarowego) i wierne naśladowanie zmian w nim zachodzących. To całkowicie odmienna sytuacja niż w FIO i FIZ, które starają się osiągać jak najlepsze stopy zwrotów (ale są też narażone na znacznie niższe stopy zwrotu).

Niskie koszty inwestycji - opłaty pobierane za zarządzanie ETF są niższe (na poziomie 0,15%-0,6%) niż te występujące przy FIO czy FIZ (od 2% do 4%). Niższe koszty są szczególnie istotne przy inwestowaniu długoterminowym. Wspomniana opłata na rzecz zarządzającego funduszem, pozwala pokryć koszty giełdowe, przechowywanie aktywów u depozytariusza czy inne opłaty administracyjne i licencyjne.

Notowane na giełdzie w systemie ciągłym - ETF uczestniczą w giełdowym systemie notowań ciągłych i dozwolone jest handlowanie nimi dokładnie tak samo jak akcjami. Nabywający fundusze ponoszą koszty przy sprzedaży i zakupie jednostek ETF, a ich wysokość jest określona przez dom maklerski, za pomocą którego dokonywana jest transakcja. Dla porównania FIO oraz FIZ nie są notowane na giełdzie.

Wycena ETF - która jest dokonywana na bieżąco przez rynek w trakcie trwania sesji giełdowej. Zakupu czy sprzedaży ETF można dokonać w dowolnym momencie w trakcie sesji. Przeciwnie do FIO oraz FIZ, których wycena następuje raz dzienni i to po zamknięciu sesji, a zlecenie zbycia lub zakupu mogą być realizowane na przestrzeni kilku dni. 

Płynność obrotu - za płynności obrotu funduszy ETF na giełdzie, odpowiedzialni są animatorzy. Na podstawie stosownych umów, zobowiązani są do stosowania określonych zasad - maksymalnego spreadu w zleceniach kupna.sprzedaży minimalnej wielkości składanych zleceń oraz dużego czasu obecności w arkuszu zleceń.


Zobacz również

Kompleksowe zarządzanie obsługą klienta
Kompleksowe zarządzanie obsługą klienta
Produkcja toreb papierowych - jak są produkowane?
Produkcja toreb papierowych - jak są produkowane?