Wakacyjnym hitem tego roku okazuje się Bezpieczny kredyt 2%. Dla wielu osób, poszukujących swojego pierwszego mieszkania, 10-letni związek w ramach programu jest niezwykle atrakcyjny. Dopłaty do rat kredytów to znaczące odciążenie budżetu domowego. Do tego określony w ramach programu maksymalny limit kwoty kredytu pozwala na spory wybór na rynku nieruchomości. Aby jednak nie dać się zaskoczyć i nie stracić dopłat warto dokładnie sprawdzić, jak wyglądają obostrzenia związane z programem.

Tego typu programy rządowe zawsze są pod szczególnym nadzorem. Dlatego kredytobiorcy przystępujący do niego muszą skrupulatnie pilnować harmonogramu spłat. – Już jeden dzień spóźnienia w spłacie raty kredytu albo niewystarczająca kwota spłaty, nawet jeśli zabraknie jednej złotówki, oznacza wygaśnięcie w danym miesiącu dopłaty i klient musi uregulować całą kwotę ze środków własnych. Dlatego zawsze uczulamy klientów na tego typu sytuacje. Niedopatrzenie bowiem może sporo kosztować – mówi Artur Grodzicki, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Credipass. Warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji klient traci dopłatę w danym miesiącu. W kolejnych, jeśli będzie przestrzegał terminu i kwoty, dopłaty zostaną wznowione.

Kiedy musimy zwrócić wszystkie dopłaty?

Zwrot w całości dopłat wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od każdej z dopłat następuje w dwóch sytuacjach. Pierwsza to prawomocny wyrok za oszustwa kredytowe (art. 297 Kodeksu Karnego). Druga to, jeśli w terminie 24 miesięcy od dnia zakupu mieszkania, domu, zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego (zgłoszenie do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie) nie zamieszka się w nim. Jednym bowiem z założeń programu jest obowiązek prowadzenia gospodarstwa domowego w zakupionej na Bezpieczny kredyt 2% nieruchomości. – W praktyce chodzi o to, aby w okresie dziesięciu lat, kiedy przysługują dopłaty, kredytobiorca na co dzień mieszkał w zakupionej w ten sposób nieruchomości. Nie może być takiej sytuacji, że stoi ona pusta lub jest wynajmowana czy użyczona osobom trzecim – komentuje Artur Grodzicki z Credipass.

Kiedy tracimy dopłaty?

Na osoby, które chcą skorzystać z dopłat, ustawa narzuca także szereg innych obostrzeń. Czego należy się wystrzegać, aby nie stracić dopłat?

• Kredytobiorca nie może sprzedać nieruchomości zakupionej w ramach programu w czasie obowiązywania dopłat do kredytu, czyli dziesięciu lat (z wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej).

• Zabroniony jest także wynajem lub użyczenie. Zakupiona nieruchomość musi spełniać potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy.

• Nie można zmienić sposobu użytkowania z nieruchomości mieszkalnej na użytkową.

• Zakazane jest także nabycie innej nieruchomość (z wyjątkiem dziedziczenia). W przypadku, kiedy kupimy mieszkanie, musimy liczyć się z zaprzestaniem dopłat do istniejącego kredytu.

• Dopłaty traci się, jeśli trwale zaprzestaje się, przez co najmniej 12 miesięcy, prowadzenia gospodarstwa domowego w zakupionej na Bezpieczny kredyt 2% nieruchomości. Są wyjątki w takiej sytuacji: jeśli jeden kredytobiorców nadal mieszka w nieruchomości lub nastąpiło wyłączenie nieruchomości z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru.

• W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, taki kredytobiorca także traci dopłaty.

• Istotny jest także wiek – jeśli stroną umowy przestał być kredytobiorca, który jako jedyny nie ukończył 45 lat (z wyjątkiem śmierci), dopłaty przepadają.

Jednym z warunków otrzymania Bezpiecznego kredyt 2% jest zaciągnięcie kredytu ze stałą stopą procentową. W okresie dziesięciu lat, kiedy otrzymuje się dopłaty, nie można zmienić stopy ze stałej na zmienną. Jeśli zdecydujemy się na taki ruch, wówczas dopłaty wygasają.

Należy także uważać na wcześniejszą spłatę kredytu. W jakich sytuacjach nie traci się dopłaty? Jeśli:

• spłaty dokonano po upływie trzech lat od dnia udzielenia kredytu,

• spłata dotyczyła części objętej gwarancją,

• łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 tys. zł,

• łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Istotne jest to, że w większości wyżej wymienionych sytuacjach ustawa nie nakazuje zwrotu wszystkich wypłaconych dopłat. Wygasają one z ostatnim dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dana okoliczność, a kwoty dopłat uzyskanych po tym dniu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Zobacz również