Reklamy
Nieruchomości

Światowy rynek nieruchomości stanowi 60% wszystkich aktywów inwestycyjnych

Savills, międzynarodowa agencja doradcza na rynku nieruchomości, oszacowała że łączna wartość światowych aktywów nieruchomościowych w 2015 roku wyniosła 217 bln USD. Opublikowana dziś po raz pierwszy analiza przedstawia pomiar światowych aktywów nieruchomościowych, obejmujących nieruchomości komercyjne i mieszkalne, a także grunty rolne i leśne.

Wartość rynku nieruchomości na świecie w 2015 roku była 2,7 razy wyższa od światowego PKB. Nieruchomości stanowią około 60% światowych aktywów inwestycyjnych oraz są istotnym elementem majątku narodowego, korporacyjnego i prywatnego. Nieruchomości mieszkalne stanowiły 75% wartości światowego rynku nieruchomości.

Źródłlo: Savills Research, Bank for International Settlements, Dow Jones Total Stock Market Index, Oxford Economics

Yolande Barnes, dyrektor  działu badań nad rynkiem globalnym Savills, komentuje te wyniki: „Aby stworzyć dla tych danych szerszy kontekst, warto nadmienić, że łączna wartość wydobytego dotychczas złota wynosi około 6 bln USD, a więc łączna wartość  rynku nieruchomości jest aż 36-krotnie wyższa.”

„Wartość światowego rynku nieruchomości o prawie jedną trzecią przewyższa łączną wartość papierów wartościowych notowanych na giełdzie i sekurytyzowanych instrumentów dłużnych, co pokazuje jak istotną rolę odgrywa w gospodarkach światowych rynek nieruchomości. Nieruchomości to dominująca kategoria aktywów najbardziej podatna na zmiany na rynku pieniądza i aktywność inwestycyjną na świecie, która ma zarazem największy wpływ na gospodarkę.”, dodaje Yolande Barnes.

W ostatnich latach ekspansywna polityka monetarna (luzowanie ilościowe) oraz idące za tym niskie stopy procentowe ograniczyły stopy kapitalizacji nieruchomości i przyczyniły się do znacznego wzrostu cen aktywów w skali światowej. Rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost kapitału na najważniejszych rynkach nieruchomości w wielu przypadkach przyczyniły się do inflacji cen aktywów.

Generalnie rzecz biorąc, największą i najważniejszą częścią światowego rynku nieruchomości są nieruchomości mieszkalne, których wartość wynosi 162 bln USD. Ten sektor wyróżnia się największym rozproszeniem struktury właścicielskiej, która obejmuje około 2,5 mld gospodarstw domowych i ma ścisły związek z majątkiem przeciętnych obywateli. Wartość nieruchomości mieszkalnych idzie w parze ze stopniem zamożności społeczeństwa: Chiny, w których zamieszkuje prawie jedna piąta ludności świata, są w posiadaniu około jednej czwartej wartości rynku. Wartość aktywów skupiona jest przede wszystkim w krajach Zachodu. Ponad jedną piątą (21%) rynku stanowią nieruchomości mieszkalne znajdujące się w Ameryce Północnej, mimo że mieszka tam zaledwie 5% ludności świata.

Dominacja Zachodu najbardziej widoczna jest w sektorze nieruchomości komercyjnych;   Ameryka Północna stanowi niemal połowę tego rynku. Do Europy należy ponad jedna czwarta, natomiast do  Azji i Australazji – 22%. Dla Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu i Afryki pozostaje zatem jedynie 5%.

W swoich szacunkach Savills nie uwzględniał niewielkich, lokalnych nieruchomości, pełniących funkcję komercyjną, takich jak warsztaty, pracownie, sklepy i lokale wykorzystywane przez małe przedsiębiorstwa. Nie zalicza się ich do nowoczesnych obiektów komercyjnych, stanowiących światowy rynek nieruchomości. Nie mniej jednak są one ważnym elementem rozwoju gospodarczego i dobrobytu, szczególnie na rynkach wschodzących. Wycenienie ich w skali globalnej jest prawie niemożliwe, jednak wraz z rozwojem gospodarek i rynków nieruchomości, wykazują one niezwykły potencjał dla przyszłych inwestycji, co przyczyni się do powiększania zasobów nowoczesnych obiektów komercyjnych w przyszłości.


Struktura światowego rynku nieruchomości:

Aktywa *

Dostępne na potrzeby inwestycji

(biliony)

Niedostępne na potrzeby inwestycji (biliony)

Całość

(biliony)

Nieruchomości

81 USD

136 USD

217 USD

Nieruchomości mieszkalne

54 USD

108 USD

162 USD

Nowoczesna powierzchnia komercyjna

19 USD

10 USD

29 USD

Grunty rolne I lasy

8 USD

18 USD

26 USD

Inne aktywa

155 USD

Papiery wartościowe

55 USD

55 USD

Sekurytyzowane instrumenty dłużne

94 USD

94 USD

Wydobyte złoto

6 USD

Globalne aktywa inwestycyjne

372 USD

*(wartość w bilionach USD – zaokrąglone)
Źródło: Savills Research, Bank for International Settlements, Dow Jones Total Stock Market Index, Oxford Economics

W tym roku wartość gruntów rolnych i leśnych została po raz pierwszy ujęta w szacunkach Savills i wyniosła około 26 bln USD, z czego około 30% znajduje się w posiadaniu korporacji i inwestorów instytucjonalnych. Większość gruntów rolnych i leśnych jest własnością podmiotów, które nie inwestują a jedynie je eksploatują. Zjawisko to jest szczególnie częste na rynkach wschodzących, gdzie sektor ten cechuje się ogromnym potencjałem inwestycyjnym i możliwością dalszego wzrostu.

Savills

Reklamy